Nuorisobarometri 1995

Nuorisobarometrin 1995 pääteemoja olivat työttömyys ja työllistyminen. Tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten käsityksiä Suomen kansallisuudesta. Aluksi esitettiin taustakysymyksiä vastaajien koulutuksesta ja senhetkisestä tilanteesta. Niiltä, jotka eivät parhaillaan opiskelleet, kysyttiin, ovatko nämä nykyiseen koulutukseensa tyytyväisiä. Töissäkäyviltä puolestaan kysyttiin vastaavatko heidän nykyiset työtehtävänsä heidän koulutustaan, ja työttömiltä kuinka pitkään nämä ovat olleet työttöminä. Työttömiltä tiedusteltiin myös ovatko nämä kuulleet työttömille nuorille tarkoitetuista kunnallisista työpajoista tai osallistuneet niiden toimintaan. Seuraavaksi esitettiin kaikille vastaajille yhteisiä väittämiä työelämästä ja yhteiskunnasta, ja kysyttiin ovatko vastaajat väittämistä samaa vai eri mieltä. Väittämiä olivat muun muassa "työttömänä olo ei ole paha asia, jos toimeentulo on turvattu", "työnteossa minulle on tärkeintä työn mielekkyys - ei niinkään sen säännöllisyys", "Suomi tarvitsee itsenäisen ja vahvan puolustuslaitoksen" ja "Suomen tulisi ottaa vastaan nykyistä enemmän pakolaisia". Tutkimuksessa selvitettiin myös mielipiteitä kansallisista ylpeydenaiheista ja suomalaisuudesta. Kysyttiin minkä verran nuorten mielestä suomalaisilla on aihetta tuntea ylpeyttä erilaisista asioista Suomessa (esim. urheilusaavutukset, suomalainen sosiaaliturva, ympäristön suojelu ja suomalaisuus). Kysyttiin myös minkä verran vastaajien mielestä suomalaisuuteen kuuluu erilaisia luonteenominaisuuksia, esimerkiksi itsekkyyttä, kateutta, ahkeruutta tai välinpitämättömyyttä. Vastaajien tulevaisuudensuunnitelmia kartoitettiin kysymällä, aikovatko nämä lähimmän viiden vuoden aikana hakeutua ulkomaille töihin tai opiskelemaan, perustaa oman yrityksen tai mennä ammatilliseen koulutukseen. Kysyttiin myös mihin maahan vastaajat luultavimmin menisivät, jos nämä muuttaisivat pysyvästi ulkomaille työhön tai opiskelemaan. Lopuksi kysyttiin naispuolisilta vastaajilta aikovatko nämä pyrkiä naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Taustamuuttujia tutkimuksessa olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, kunta ja pääasiallinen toiminta.

The main themes of the 1995 youth survey were employment, unemployment and national identity. The respondents were asked whether they were studying at that moment and whether they were satisfied with their education in terms of gaining employment. Those in employment were asked about their job contract and whether the job was commensurate with their qualifications. The unemployed or the laid-off were asked about the spells and duration of unemployment and willingness to participate in a youth workshop. The respondents were asked to what extent they agreed with a number of statements relating to Finnish society, employment opportunities, unemployment benefits, employment situation, and means of increasing employment opportunities (for instance, did education significantly improved one's chances of getting a job, whether young people could be paid a lower wage, whether Finland should have more immigrants). Finally, the young respondents were queried about objects or sources of national pride. They were asked to what extent they thought Finns should be proud of certain things, such as sports achievements, Finnish social security system, design and architecture, art and music, and Finnishness. Another question probed opinions on the characteristics of a typical Finn (selfishness, tolerance, envy, violence, diligence etc). Future plans were charted by asking whether the respondents planned to work or study abroad, set up a business or acquire vocational education within the next five years. Since 1995, 17 - 29 year-old-women have had the option of voluntary military service in Finland. Female respondents were asked whether they intended to enter voluntary military service. Background variables included the respondent's age, gender, basic education, vocational education, economic activity, and municipality of residence.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2521
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e20f2136bce89f4359479ae30a304cb5021ac7a45d18c48d1631b3ba00f971c8
Provenance
Creator Työministeriö; Opetusministeriö. Valtion nuorisoneuvosto; Ministry of Labour; Ministry of Education. Advisory Council for Youth Affairs
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland