Lapsiperheiden avuntarpeet 2014

Kyselyssä kartoitettiin lapsiperheiden käyttämiä tukimuotoja ja avuntarpeita. Kysymykset koskivat tuen lähteitä, perheiden jaksamista, järjestöjen ja muiden sektoreiden roolia yhteiskunnassa palvelujen tuottajina, lapsivapaita palveluita ja internetiä tiedon ja tuen lähteenä. Alussa kyselyssä tiedusteltiin järjestötoimintaan osallistumista ja keneltä perhe ottaisi mieluiten vastaan palveluita eri asioissa, kuten kilpailullisessa harrastustoiminnassa tai terapiassa. Perheeltä tiedusteltiin myös, keneltä tukea on saanut viimeisen vuoden sisällä. Seuraavaksi vastaajalle esitettiin erilaisia perheen ongelmatilanteita ja kysyttiin, keneltä ottaisi mieluiten apua vastaan mainituissa tilanteissa, joista esimerkkeinä: epäily oman lapsen tekemästä ilkivallasta tai keskusteluavun tarve vanhempana jaksamiseen. Seuraavaksi vastaajalle esitettiin erilaisia ominaisuuksia ja kysyttiin liittäisikö hän piirteen vahvimmin kuntaan, järjestöön, seurakuntaan vai yritykseen. Lisäksi vastaajalle esitettiin väitteitä eri palveluntuottajia ja vanhemmuutta koskien, kuten: saan julkisissa palveluissa vastinetta rahoilleni tai vanhemmuuteen on vaikea saada tukea. Lopuksi kyselyssä tiedusteltiin, missä asioissa perhe on hakenut tietoa internetistä, ja miten vastaaja suhtautuu lapsivapaisiin palveluihin, kuten lapsivapaisiin lentoihin tai hotelleihin. Vastaajalta kysyttiin vielä, onko Emma&Elias-logo heille tuttu. Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, syntymävuosi, asuinlääni, asuinpaikkakunta, koulutustaso, ammatti, työsuhde, perhetyyppi, kotona-asuvien lasten ikä ja määrä, kotitalouden koko ja yhteenlasketut bruttotulot.

The survey charted the needs of Finnish families with children. Different forms of aid were also investigated. The questions focused on sources of aid, the role of organizations as service providers in the society, child-free services, and the internet as a source of help and information. The respondents' participation in organizations was investigated first by asking if they were a member, a volunteer, in a position of responsibility or did not participate at all in organizations. Next, the respondents were asked to choose between organizations, municipality, parishes, or private companies as service providers given that they all would cost the same. The services included children's day care, therapy, competitive and non-competitive recreational activities, and advice for parenting, among other things. Sources of aid were investigated by asking who had aided the family within the past year. The respondents were asked to choose whether they would rather receive help from their friends and family, a volunteer, or a professional in case of family-related problems. Examples of these problems included "a situation where I need help setting boundaries for my child", and "a situation where I need legal counsel on matters related to my family and children". Next, the respondents were presented with a list of words and short statements and asked to attribute each of the statements to either organizations, municipality, parishes, or private companies. The words and statements included, for example, "qualified", "reliable", "only available to people who are well off" and "I have bad experiences". The respondents were asked whether they agreed or disagreed with several statements regarding organizations and parenting. The respondents were also asked about whether they had sought help on the internet on issues such as bullying or financial situation. Opinions on child-free services were examined by presenting the respondents with a set of statements such as "Parents who take small children into aeroplanes are more selfish than those who wish for child-free flights" and "I'm interested in child-free hotels when I'm on vacation without children". Finally the respondents were asked if they were familiar with the logo of the Emma & Elias support programme for families with children. The background variables included gender, year of birth, regional variables, educational level, profession, latest employer, family type, ages of children living at home, household size, and yearly household gross income.

TodennäköisyysotantaProbability

ProbabilityProbability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110063850
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=537e2c5f129b7478b1a0549c7b09a16a11f2561c43cc7e5fb98249d88cad6823
Provenance
Creator Lastensuojelun keskusliitto; Taloustutkimus Oy; Central Union for Child Welfare; Taloustutkimus
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland