Sosiaalibarometri 2019

Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2019 Sosiaalibarometri käsittelee eriarvoistumista sekä vaikeimmassa tilanteessa oleville ihmisille keskeistä perusturvaa ja perustoimeentulotukea, osatyökykyisten tukemista ja keinoja kohentaa työllisyyttä. Lisäksi kuvataan sote-palvelujen uudistamista ja kuntoutusta. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien tai yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat ja sosiaalityöntekijät, Kelan tulosyksiköiden johtajat ja otos Kelan toimeentulotuen toimihenkilöistä sekä TE-toimistojen johtajat. Sosiaalibarometri 2019 on toteutettu Sosiaali- ja terveysministeriössä toimivan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämillä Veikkausvoittovaroilla sekä Kelan ja Työ- ja elinkeinoministeriön tuella. Ensimmäisenä teemana kyselyssä oli sote-uudistus. Vastaajilta kysyttiin muun muassa erilaisista sote-uudistuksen ratkaisuista ja onnistumiseen liittyvistä tekijöistä, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hillitsemistoimenpiteistä sekä valinnanvapaudesta. Seuraavaksi kartoitettiin hyvinvointiin, eriarvoisuuteen ja perusturvaan liittyvää kehitystä. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi erilaisten ihmisryhmien hyvinvoinnista ja perusturvan leikkauksien vaikutuksesta ihmisten toimeentuloon ja palvelutarpeisiin. Lisäksi kartoitettiin mielipiteitä perusturvajärjestelmän kehittämisestä. Vastaajilta tiedusteltiin myös, minkä tekijöiden he arvioivat vaikuttavan eriarvoistumisen kasvuun lähivuosina ja mitä toimenpiteitä hallitusohjelmaan tulisi sisällyttää eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kyselyssä esitettiin myös useita perustoimeentulotukea käsitteleviä väittämiä. Työllisyyttä ja kasvupalveluita käsittelevässä teemassa vastaajia pyydettiin arvioimaan väittämiä liittyen työllisyyttä kohentaviin politiikkatoimenpiteisiin, työnteon kannusteisiin, osatyökykyisten työllistymiseen sekä maakuntauudistukseen. Lopuksi vastaajilta kysyttiin kuntoutuksesta ja sen toteutumisesta sekä järjestöjen roolista kuntoutuspalveluiden järjestämisessä. Taustatietoina ovat vastaajaryhmästä riippuen muun muassa koulutustausta, työtehtävä, työskentelyaika nykyisissä tehtävissä sekä suuralue tai vakuutuspiiri.

The sociobarometer is a wide-ranging survey charting expert opinion on the welfare of Finnish citizens and the present state of welfare services in Finland. The 2019 sociobarometer charted social disparity, basic security and minimum income, support for partially incapacitated persons, rehabilitation, and measures for increasing employment. Additionally, questions examined developing social welfare and healthcare services. Respondents included healthcare managers and social workers at municipalities and joint municipal authorities, directors of operational units at Kela (Social Insurance Institution of Finland), a sample of Kela officers working with social assistance benefits, and managers of local employment and economic development offices (TE Offices). The 2019 sociobarometer survey was collected with funding from the Funding Centre for Social Welfare and Health Organisations (STEA) of the Ministry of Social Affairs and Health as well as Kela and the Ministry of Economic Affairs and Employment. First, the survey focused on the health and social services reform (sote-uudistus). Questions examined the respondents' views on the successfulness of the reform as a whole and in different areas. It was also enquired how the reform would affect the status of different types of healthcare service providers as well as whether the respondents thought the reform would succeed in e.g. reducing costs of social welfare and healthcare services, increasing the client's ability to choose their social welfare and healthcare service provider, streamlining administration and funding, and improving well-being and health in municipalities and healthcare regions. The respondents were also asked whether they approved or disapproved with different measures to reduce costs in social welfare and healthcare, and whether increasing the clients' freedom to choose their healthcare service provider would improve or weaken e.g. service quality, availability or costs. Next, views were charted on the development of well-being, social disparity and basic security. The respondents were asked whether well-being of different groups of people in the area had increased or decreased within the previous five years. They were also asked to choose the groups of people whose situation worried them most, as well as how functional they considered the social welfare and health service system for people with several problems in their life situation. They were also asked to estimate the effect of recent cuts to basic security on the subsistence and service needs of people in the area. Attitudinal statements were presented on developing the system of basic security. The respondents were also asked which factors they considered to have an impact on the increase of disparity in the area in the coming years, and which measures should be included in the Government's platform in order to decrease disparity. The respondents were also presented with attitudinal statements concerning minimum income and basic social assistance. The survey also examined views on employment and supporting economic growth. The respondents were asked to estimate how big of a problem unemployment was in their area and to what extent different political measures would increase employment. Opinions were also charted on different incentives to work. Factors affecting employment opportunities of the partially incapacitated were charted along with possible measures for improving their employment. Views were examined on the importance of different aspects in the organisation of services in the reformation of healthcare regions. Finally, the respondent's opinions were charted on rehabilitation and different aspects affecting the quality of rehabilitation services. Background variables included, depending on the type of respondent, educational background, job title, years spent in current work tasks, major region and Kela insurance district.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3430
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=48fbfea83dac3dbb35b33b30d57365760fc6b823ccecd6499711521d4513af78
Provenance
Creator SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry; SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland