Broader Impact of Research in Society 2016

DOI

Tutkimuksella kerättiin tietoa tutkimuksen vuorovaikutuksesta, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta tiedeyhteisön ulkopuolella. Vaikutuksia selvitettiin neljällä tieteenalalla: (1) ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia, (2) historiatieteet, (3) materiaalitiede ja -tekniikka, (4) lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologiat. Aluksi kartoitettiin tutkimuksen yhteiskunnallisia lähtökohtia, kuten tutkimuksen pääasiallista suorituspaikkaa, tutkimuksen tavoitteita ja päämääriä sekä rahoittajatahoja. Seuraavat kysymykset käsittelivät vaikuttamisen kanavia: kysyttiin miten tutkimuksen tuottama uusi tieto, teknologia, osaaminen tai ymmärrys välittyy tiedeyhteisön ulkopuolelle. Tämän jälkeen kysyttiin minkälaisten sidosryhmien, organisaatioiden tai toimijoiden kanssa tutkimus on ollut vuorovaikutuksessa sekä millaisessa roolissa nämä toimijat ovat olleet suhteessa tutkimukseen. Haluttiin myös tietää, missä tutkimuksen potentiaaliset vaikutukset ilmenevät. Taustamuuttujia ovat vastaajan väittelyn jälkeinen kokemus tutkimustyöstä, tieteenala sekä vastaajan rooli tutkimuskentällä.

The survey gathered information on the effects, impact, and interaction of research outside the academic community. The impact was surveyed on the following four fields: ecology, evolutionary biology and ecophysiology; history; materials science and technology; and medical engineering and health technologies. The survey was related to Academy of Finland Report on the State of Scientific Research in Finland. The respondents were first asked about the societal context of their research, including the principal site and objective of the research as well as funding of the research. The researchers' pathways to impact were studied by asking the respondents about the ways their work was conveyed beyond the academia. Interaction with different stakeholders and organisations was studied. In addition, the roles of these stakeholders in research were investigated. The respondents were asked about things that could hinder the attribution of impact to their research and where the potential impacts of their research could be seen (public institutions and services, economy and economic renewal, health and wellbeing, the environment and natural resources, or human capacities and culture). The background variables included the respondent's years of experience in research after obtaining a doctor's degree, field of study, and role in academia.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd3160
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3160
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=49dd96139e17b275a0665750d31e2c7df0448021fa0dc6d9c7322a2917f7222f
Provenance
Creator Huutoniemi, Katri; Mälkki, Anssi; Törnroos, Johanna
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland