EVAn EU-asennetutkimus 2001

EVAn EU-asennetutkimus 2001 kartoittaa, mitä Suomessa ajatellaan EU-jäsenyydestä ja sen vaikutuksista. Vastaajilta kysyttiin aluksi, kuinka kiinnostuneita he ovat Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista tai kuinka aktiivisesti Suomen EU-jäsenyyteen liittyviä asioita tulee seurattua ja kuinka hyvin vastaajat katsoivat tuntevansa EU-asioita. Lisäksi tiedusteltiin, millaista toimintalinjaa ja kehittämistavoitteita Suomen pitäisi ajaa unionin jäsenmaana. Vastaajia pyydettiin esimerkiksi kertomaan pitäisikö Suomen keskittyä pääasiassa kansallisten etujensa hoitamiseen vai koko unionia koskeviin kysymyksiin. Suomalaisten näkemyksiä Euroopan unionin vaikutuksista selvitettiin kysymyksillä elintasosta, verotuksesta, hyvinvointipalveluista, tasa-arvosta, Suomen suhteesta ulkomaihin, yhteiskuntamoraalista ja eri sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvien ihmisten asemasta. Yhtenä teemana oli myös EU:n laajentuminen Itä- ja Keski-Eurooppaan ja Baltiaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaisia seurauksia tästä laajenemisesta voisi olla. Lisäksi haluttiin tietää, miten vastaajat suhtautuivat Suomen NATO-jäsenyyteen erilaisissa tilanteissa, kuten jos Baltian maatkin liittyvät puolustusliittoon, mikäli Ruotsi liittyy tai mikäli Baltian maat ja Ruotsi liittyvät. Unionin laajentumisen lisäksi vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä unionin tiivistymisestä eli taloudellisen ja poliittisen yhteistyön lisäämisestä ja lainsäädännön yhtenäistämisestä. Euroon liittyen kysyttiin muun muassa uuteen valuuttaan totuttelemisen vaikeudesta tai helppoudesta, markasta luopumisen merkityksestä suomalaisen identiteetin kannalta sekä matkustamisen ja ostosten teon yksinkertaistumisesta. Lisäksi kyseltiin vastaajien käsitystä euron vaikutuksesta EU-maiden kansalaisten yhteenkuuluvuuteen ja euron vaikutuksesta kansainväliseen talouteen. Taustatietoina olivat tiedot vastaajien sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaajat äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

The survey studies what Finns think about the EU membership and its effects. The respondents were asked how interested they were of matters connected to Finland's membership in the EU, how actively they followed these matters and how well-informed of them they considered themselves to be. They were also asked what kind of policy and development goals Finland should promote as a member of the union. For example, the respondents were asked to comment on whether Finland should concentrate on advancing its own national interests or on issues concerning the whole union. Finns' opinions about the effects of the EU were examined with questions about the standard of living, taxation, social services, the equality between men and women, Finland's relations with foreign countries, public morals, and the status of persons belonging to various socio-economic groups. One theme was EU's enlargement to Eastern and Western Europe and the Baltic Countries. The respondents were asked to evaluate what kind of consequences the enlargement might have. The respondents' attitude towards Finland's membership in NATO under different conditions was canvassed. The conditions mentioned included the Baltic Countries joining NATO, Sweden joining or both the Baltic Countries and Sweden joining. Their opinions about the integration of European Union, that is, increasing the economical and political cooperation and unifying the legislation, were also surveyed. In connection with the euro, the respondents were asked whether they found it easy or difficult to get used to the new currency, whether Finnish identity is affected by the renunciation of the national currency, and whether travel and shopping has become easier. Opinions on the effects of euro on the international economy, or on the sense of togetherness between the citizens of EU countries were also surveyed. Background variables included the respondents' gender, age group, size of municipality of residence, province of residence, level of education, occupational group, industry of employment, membership in a trade union, and which party R would vote for if the parliamentary elections were held at that moment.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1059
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=dd7f53b24cec1eafb7d13be9237eae1d3ac9119248a03ac33e38cbbe2ab09283
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Yhdyskuntatutkimus; Centre for Finnish Business and Policy Studies (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2002
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland