Transformation of the Work of Forest Machine Contractors 1998

DOI

Aineistossa on metsäkoneyrittäjien litteroituja haastatteluja vuodelta 1998. Pääteemoina ovat metsäkoneyrittäjäksi ryhtyminen, suhde urakanantajaan, yrittäjänä työskentely ja alaan kohdistuneet muutokset. Kaksitoista haastateltua yrittäjää edustivat maantieteellisesti Pirkanmaan ja Kainuun alueita. Yritysten yhtiömuodot vaihtelivat toiminimestä osakeyhtiöön ja niiden henkilöstön koko vaihteli 1 - 20 henkilön välillä. Haastatteluissa käytiin läpi metsäkoneyrityksen syntyhistoriaa ja kehitysvaiheita tähän päivään saakka. Siinä tiedusteltiin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksista, henkilöstön hankkimisesta ja monitoimikoneiden ostosta. Haastattelut käsittelivät yrityksen toimintakäytäntöjä, kuten vuotuista työnkiertoa, tiedonkulkua, huoltojen ja korjausten organisointia ja yhteistoimintaa muiden yrittäjien kanssa. Lisäksi haastatteluissa käsiteltiin yrityksen tulevaisuudenkuvia muun muassa toiminnan laajuuden, teknisen kehityksen ja sopimustoiminnan kehittämisen näkökulmista. Haastateltavilta tiedusteltiin myös koneyrittäjien yhteistyöstä ja Koneyrittäjien liiton merkityksestä. Taustatietoina aineistossa ovat haastattelupäivämäärä, haastateltavan sekä haastateltavan yrityksen peitenimet ja yrityksen henkilöstövahvuus. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

The study investigated forest machine contracting in Finland and changes brought by the rationalization that has taken place in felling and logging operations. Data were collected through interviews, and the dataset consists of 12 interview transcripts. The interviewees were forest machine contractors. Main themes were the development of the business, staff and recruitment, operational practices, future prospects of the business, and changes in the operational environment. Background variables included the interview date and the number of staff members in the business. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2776
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2776
Related Identifier https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8572-5
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=dd4675597cc99ce8cdd8889b77ea1bac9860f3bbbb0fd346e83ea2115595f34a
Provenance
Creator Kekkonen, Kari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2015
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Forestry; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland