Survey on the Role of Doctoral Degree Holders in Society 2016

DOI

Kyselyllä kerättiin tietoa tohtorien sijoittumisesta ja työurista, tutkimustyön tuottamien valmiuksien merkityksestä työelämässä sekä tieteellisestä tutkimuksesta kumpuavan osaamisen laajemmasta vaikuttavuudesta yhteiskunnassa. Kysely liittyy Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 -katsaukseen, jossa tarkastellaan mm. yliopistojen ja tutkimuslaitosten resursseja ja julkaisutoimintaa sekä tieteellisen tutkimuksen laajempaa vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Vastaajilta kysyttiin aluksi väitöskirjatutkimuksen sijoittumisesta työuralla, missä vastaaja on työskennellyt ennen väitöskirjatutkimukseen ryhtymistä, väitöskirjatutkimuksen aikana ja sen jälkeen. Kysyttiin myös eri työnantajien lukumäärää väitöskirjatutkimuksen jälkeen. Seuraavaksi kysyttiin nykyistä työnantajaa ja työtilannetta, työskentelypaikkakuntaa tai -maata sekä työtehtävien luonnetta. Kysyttiin myös, mitkä tutkimustyön tuottamat valmiudet ovat olleet tärkeitä työuralla ja missä niistä on ollut hyötyä. Seuraavaksi haluttiin tietää, millaista lisäarvoa tutkimustyön tuottamat valmiudet ovat tuoneet vastaajille. Tämän jälkeen siirryttiin kartoittamaan, millaisia vaikutuksia tieteellisestä tutkimustyöstä kumpuavalla osaamisella, ymmärryksellä, näkemyksellä ja taidoilla on yhteiskunnassa yleensä. Vastaajilta kysyttiin, millaisessa työ- tai osaamisyhteisössä he toimivat, millaisella alueellisella laajuudella yhteisön toiminta vaikuttaa sekä millä tavoin työ/toiminta liittyy tieteelliseen tutkimukseen ja siitä kumpuavaan osaamiseen. Lopuksi tiedusteltiin vastaajien tieteellisen osaamisen hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä. Vastaajia pyydettiin kertomaan niistä tekijöistä, jotka mahdollistavat tai rajoittavat tämän osaamisen hyödyntämistä. Taustamuuttujina ovat tohtorintutkinnon suoritusvuosi, -paikka ja tieteenala, ikä sekä sukupuoli.

The survey investigated the employment and career development of doctoral degree holders in working life. The importance of academic skills and abilities in working life and their broader impact in society were also charted. The survey was related to the Academy of Finland Report on the State of Scientific Research in Finland, which charted the resources and publishing activities of universities and research institutions as well as the broader impact of scientific research in society. The respondents were first asked where they had worked before, during and after their dissertation research and the number of different employers they had had after the dissertation. The respondents' employers and work tasks at the time of the survey were studied. The importance of academic skills and abilities was studied by asking the respondents which skills had been important for them, in which contexts the skills had been useful, and if the respondents had gained any added value in the workplace from being a doctor. Broader impact of academic skills was studied by asking the respondents about the expert communities they belonged to and the ways their work activities related to academic research. Factors influencing the impact of the respondents' academic skills were studied with a number of statements. The background variables included the year when the respondent obtained the doctor's degree, university and field of study, age, and gender.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd3159
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3159
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ebbb82c6cd2f5846de1121f999e32333e163e011c17eab002b15a709c6565672
Provenance
Creator Huutoniemi, Katri; Törnroos, Johanna; Mälkki, Anssi
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland