Plangebied Blaupot Ten Catehof Plangebied Blaupot Ten Catehof, te Kootwijk, gemeente Barneveld; archeologisch vooronderzoek: inventariserend veldonderzoek (verkennend en karterend veldonderzoek)

In opdracht van de gemeente Barneveld heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augustus 2014 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de nieuwbouw van enkele woningen aan de Blaupot/Ten Catehof te Kootwijk in de gemeente Barneveld. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd in het kader van een omgevingsvergunning, omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Voorafgaande het veldonderzoek heeft de gemeente Barneveld een quickscan uitgevoerd (offerteaanvraag Blaupot Ten Cate Kootwijk, P. Schut, 2014; bijlage 1). Op basis van de quickscan is bepaald dat er een verkennend en eventueel karterend booronderzoek uitgevoerd moet worden. Tijdens het veldonderzoek zijn zeven boringen verricht in een grid van circa 20 bij 25 m. De diepere ondergrond van het plangebied bestaat uit dekzand. In de top van het dekzand is in twee boringen nog het restant van de B-horizont (B/C-horizont) aangetroffen. Het dekzand wordt afgedekt door een esdek/cultuurdek van circa 60 cm. Tijdens het onderzoek zijn in één boring archeologische indicatoren aangetroffen. Dit betroffen twee fragmenten kogelpotaardewerk uit de Late Middeleeuwen in de basis van het esdek van boring 7. Gezien deze vondst en de ligging van het plangebied tegen de dorpskern van Kootwijk, langs een doorgaande weg (naar Hoog Buurlo) bestaat er een grote kans dat het plangebied (al dan niet onderbroken) bewoond is geweest gedurende de periode Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt aanbevolen om in het plangebied aanvullend archeologisch onderzoek te laten verrichten. Geadviseerd wordt om dit vervolgonderzoek te laten plaatsvinden in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Dit om in een vroeg stadium over voldoende gegevens te kunnen beschikken op grond waarvan het bevoegd gezag (gemeente Barneveld) een besluit kan nemen met betrekking tot het al dan niet (geheel) opgraven van de vindplaats.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xur-7453
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ny-v20p
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:334987
Provenance
Creator Goossens, E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gelderland; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2024
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format gml (.gml); pdf (application/pdf); gml bestand (geography markup language, geodata); xml schema (xml schema definition); xml bestand
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.773 LON, 52.185 LAT); Gelderland; Barneveld; Kootwijk; Blaupot; 33A (kaartblad)