ISSP 2012: perhe, työ ja sukupuoliroolit IV: Suomen aineisto

Tutkimuksen teemoina ovat perhe, työ ja kotityöt. Vastaajia pyydettiin aluksi arvioimaan useita väittämiä, jotka käsittelivät työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja naisten ja miesten rooleja perheessä ja työelämässä. Väittämillä kartoitettiin vastaajan asenteita mm. naisten työssäkäyntiä, kotitalouden työnjakoa, avioliittoa ja avioeroa kohtaan. Lisäksi pyydettiin mielipidettä nais- tai miesparista lapsen kasvattajana. Haluttiin myös tietää, miten lapset vaikuttavat vanhempiensa vapauteen, talouteen, työllistymiseen, uramahdollisuuksiin ja sosiaaliseen asemaan. Seuraavaksi tiedusteltiin, tulisiko kotiin vastasyntynyttä lasta hoitamaan jäävän vanhemman saada palkallista perhevapaata, kuinka monta kuukautta, kenen tulisi vastata perhevapaan kustannuksista ja kuinka vapaa tulisi jakaa vanhempien kesken. Lisäksi kysyttiin kuinka vanhempien tulisi järjestää perhe-elämänsä perheessä, jossa on alle kouluikäisiä lapsia. Kysyttiin myös kenen tulisi ensisijaisesti tarjota päivähoito alle kouluikäisille lapsille ja kenen tulisi vastata hoidon kustannuksista. Samoin kysyttiin kenen tulisi vastata iäkkäille tarjottavasta avusta ja sen kustannuksista. Kotitöiden työnjakoon liittyvät kysymykset osoitettiin avo- tai avioliitossa oleville. Kysyttiin montako tuntia viikossa vastaaja ja puoliso käyttävät kotitöihin ja perheenjäsenistä huolehtimiseen. Heiltä tiedusteltiin myös kuka huolehtii perheen raha-asioista ja kuka perheessä hoitaa pyykinpesun, pienet korjaustyöt, ruokaostokset, sairastuneista perheenjäsenistä huolehtimisen, siivoamisen ja ruoan laittamisen. Edelleen kysyttiin kuinka oikeudenmukainen työnjako on ja kuinka usein perheessä on erimielisyyttä kotitöiden jakamisesta. Lisäksi kysyttiin kuka yleensä päättää lasten kasvatuksesta, viikonlopun viettämisestä tai kodin suurista hankinnoista. Kaikilta vastaajilta kysyttiin onko heidän elämänsä stressaavaa kotona tai töissä ja onko vastaaja ollut ansio- tai kotitöiden vuoksi uupunut viimeisen kolmen kuukauden aikana. Lisäksi kysyttiin kuinka onnellinen vastaaja kaiken kaikkiaan on ja kuinka tyytyväinen hän on työhönsä ja perhe-elämäänsä. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan omaa terveydentilaansa. Perheen ja työn yhteensovittamiseen liittyen kysyttiin myös onko vastaaja tai hänen puolisonsa työskennellyt kodin ulkopuolella kun perheessä oli alle kouluikäinen lapsi tai sen jälkeen kun nuorin lapsi oli aloittanut koulunkäynnin. Lisäksi kysyttiin kävikö vastaajan äiti ansiotyössä vastaajan ollessa lapsi ja kuka perheessä yleensä päättää lasten kasvatuksesta. Taustamuuttujia olivat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus, ammatti, ammattiasema, ammattiliiton jäsenyys, poliittinen asennoituminen, yhteiskuntaluokka, bruttotulot, asuinpaikkakunnan tyyppi, asuinmaakunta ja puolison ammatti sekä kotitalouden tulot, henkilömäärä ja ikärakenne.

The survey charted Finnish views on family and family roles, work and division of labour. The respondents were asked to what extent they agreed with statements about working women and the roles of men and women in the family, the importance of marriage, parenting capabilities of single parents and same-sex couples, and the importance of children to parents. Opinions on the ideal number of children in a family were investigated. Views on paid parental leave (its length, who should be responsible for its costs and how it should be divided between the mother and father) were examined as well as opinions on the responsibilities of the mother and father in terms of work and childcare. Concerning child day care, the respondents were asked who should primarily offer child day care services and who should mainly be responsible for the costs of day care. Similar questions were asked about the home help services for the elderly. Number of hours per week spent on chores and taking care of family members by the respondents were charted. Those respondents who were cohabiting, married or in a civil union were asked questions focusing on the management of finances, division of chores, decision-making concerning leisure time, and differences in income. Tiredness resulting from work, chores or family duties was investigated as well as self-perceived general health and satisfaction in work, family life and life in general. Those respondents who had children were asked whether they or their spouse had worked outside home when the children were young and who was/had been responsible for raising the children. Background variables included, among others, the respondent's gender, year of birth, marital status, number of years in education, level and length of education, number of hours per week spent working, status in employment, economic activity, spouse's education level and status in employment, self-perceived social class, religious affiliation, political party choice in the previous parliamentary elections, household composition, monthly gross income of the respondent and the household, and the degree of urbanisation of the municipality of residence.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016122031620
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=93321fcc8a9e043929f01cbee88d422e75dbb1b8236ddfb61c8b16b9c6cfa5ae
Provenance
Creator International Social Survey Programme (ISSP); Blom, Raimo; Melin, Harri; Tanskanen, Eero
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland