Träning i medveten närvaro med stöd av en restorativ naturmiljö: Integrering av individbaserade och miljöbaserade metoder för hantering av adaptiva resurser - Mindfulness-baserad träning i återhämtningsfärdigheter (restoration skills training, ReST) i en naturlig miljö jämförd med konventionell mindfulnessträning: Psykologisk funktion efter en fem-veckors kurs

DOI

This project integrates restorative environments research and mindfulness research: two disparate but related approaches to managing the demands of modern living. Both offer ways to improve attention regulation by detaching from routine mental contents and engaging with present experience. However, restoration works bottom-up, from supportive environmental features, while mindfulness meditation works top-down, through effortful training. Complementarities between the two are the foundations of restoration skills training (ReST), a five-week mindfulness-based course that uses mindful sensory exploration in a natural setting to build a meditative state effortlessly. As in conventional mindfulness training (CMT), ReST involves a learning structure to teach versatile adaptive skills. Data were collected in four rounds, with successively refined versions of ReST given in a botanic garden and formally matched CMT given indoors. Data were collected to test short-term outcomes of practice sessions and long-term course outcomes. These data form the basis of the analyses presented in (Lymeus et al. (2020) Mindfulness-based restoration skills training (ReST) in a natural setting compared to conventional mindfulness training: Psychological functioning after a five-week course. Frontiers in Psychology). Some of these data were reused by (Lymeus et al. (2022) Mindfulness-based restoration skills training (ReST) in a natural setting compared to conventional mindfulness training: Sustained advantages at a 6-month follow-up. Frontiers in Psychology) as background to the follow-up analyses presented there. Therefore, some variables are replicated from this entry in the related entry (https://doi.org/10.5878/prw6-k648), where they are likewise marked T1 and T2. These data were collected in four data collection rounds. In each data collection round, data were collected before and directly after two different five-week mindfulness training courses: restoration skills training (ReST; n = 75) and conventional mindfulness training (n = 77), between which participants were randomly assigned. In the fourth round of data collection, data were also collected before and immediately after the same five-week period from a separately recruited (non-randomized) passive control group (n = 29). The participants were university students who experienced stress or concentration problems. Data were collected with the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ; Baer et al. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13(1), 27-45.), Cognitive Failures Questionnaire (Broadbent et al. (1982). The Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) and its correlates. British Journal of Clinical Psychology, 21(1), 1-16.) and the Perceived Stress Scale (Cohen et al. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396).

Detta projekt integrerar forskning om restorativa miljöer och mindfulnessforskning: två olika men relaterade metoder för att hantera kraven i modernt liv. Båda erbjuder sätt att förbättra uppmärksamhetsregleringen genom att ta ökad distans från rutinmässigt mentalt innehåll och engagera sig i nuvarande erfarenhet. Återhämtning fungerar emellertid bottom-up, med hjälp av miljöns stödjande egenskaper, medan mindfulnessmeditation fungerar top-down, genom ansträngande träning. Komplementariteter mellan de två är grunden för restoration skills training (ReST), en fem veckors mindfulness-baserad kurs som använder sensoriskt utforskande i en naturlig miljö för att bygga ett meditativt tillstånd utan ansträngning. Liksom i konventionell mindfulnesstraining har ReST en inlärningsstruktur för att lära ut mångsidiga anpassningsförmågor. Data samlades in i fyra omgångar, med successivt förfinade versioner av ReST som gavs i en botanisk trädgård och formellt matchad konventionell mindfulnessträning inomhus. Data samlades in för att testa för kortsiktiga utfall av enstaka träningspass och för långsiktiga utfall av kurserna. Dessa data ligger till grund för de analyser som presenteras i (Lymeus et al. (2020) Mindfulness-based restoration skills training (ReST) in a natural setting compared to conventional mindfulness training: Psychological functioning after a five-week course. Frontiers in Psychology). Delar av dessa data återanvändes av (Lymeus et al. (2022) Mindfulness-based restoration skills training (ReST) in a natural setting compared to conventional mindfulness training: Sustained advantages at a 6-month follow-up. Frontiers in Psychology) som bakgrund till uppföljningsanalyserna som presenteras där. Därför finns vissa variabler replikerade från denna post i den relaterade posten (https://doi.org/10.5878/prw6-k648), där de likaledes är markerade T1 och T2. Dessa data samlades in i fyra datainsamlingsomgångar. I varje datainsamlingsomgång samlades data in före och direkt efter två olika femveckors mindfulnesstränings-kurser: restoration skills training (ReST; n = 75) och konventionell mindfulnessträning (n = 77), mellan vilka deltagarna fördelades slumpmässigt. I den fjärde datainsamlingsomgången samlades även data in före och direkt efter samma femveckors-period från en separat rekryterad (ej slumpmässigt fördelad) passiv kontrollgrupp (n = 29). Deltagarna var universitetsstudenter som upplevde stress eller koncentrationsproblem. Data samlades in med Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ; Baer et al. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13(1), 27–45.), Cognitive Failures Questionnaire (Broadbent et al. (1982). The Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) and its correlates. British Journal of Clinical Psychology, 21(1), 1–16.) och Perceived Stress Scale (Cohen et al. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396.)

In each data collection round, we posted flyers in several areas of our university campus, asking for volunteers for a study about mindfulness training. We particularly stated that we sought students with self-perceived stress or concentration problems but no other major health issues and with little or no meditation experience. Volunteers were called to a screening interview that included the MINI International Neuropsychiatric Interview (Lecrubier et al., 1997). Criteria for exclusion were based on Dobkin et al. (2012): We excluded those who indicated a history of neuropsychiatric disorder, psychoses, hypomanic or manic episodes or recurring depression, moderate to severe post-traumatic stress symptoms, serious self-harm, or suicide attempts; and those with any current moderate to severe psychiatric disorders, suicidal ideation, or ongoing psychological or psychiatric treatment. For the passive control condition in data collection round 4, we approached students in the campus environment asking for volunteers for a study. To be eligible, they had to certify that they had no major health issues and little or no meditation experience. Within each data collection round, eligible mindfulness training volunteers who provided informed consent to participate were stratified by gender and randomly assigned to either ReST or CMT. Altogether, 159 participants were assigned. Of them, 152 provided usable pre-course data. Additionally, 29 control group participants who provided informed consent were included in Round 4. In Round 1, the course participants could be accommodated in one ReST and one CMT course group. In the later rounds, which recruited larger numbers, participants were accommodated in multiple course groups of ≤12 participants. These met on different weekdays. Participants self-selected a course group that fit their schedule and could not switch groups during the course. Participation in the courses was free of charge. Participants could drop out at any time without facing any further requests or consequences. They were, however, promised three cinema tickets if they completed the course and all measurements in connection with the course. The control group participants were also promised three cinema tickets for completing all measurements. The mindfulness training participants who completed the courses in data collection rounds 2-4 were contacted again six months after the course and asked to complete follow-up assessments.

Inför varje datainsamlingsomgång satte vi upp anslag på flera ställen på vårt universitetsområde. Anslagen efterfrågade frivilliga för en studie om mindfulnessträning. Vi uppgav särskilt att vi sökte studenter med självupplevda stress- eller koncentrationsproblem men utan andra större hälsoproblem och med liten eller ingen erfarenhet av meditation. Volontärerna kallades till en screeningintervju som omfattade MINI International Neuropsychiatric Interview (Lecrubier et al., 1997). Exklusionskriterierna baserades på Dobkin et al. (2012): Vi uteslöt de som angav en historia av neuropsykiatrisk störning, psykos, hypomana eller maniska episoder eller återkommande depressioner, måttliga till allvarliga posttraumatiska stressymptom, allvarligt självskadebeteende eller självmordsförsök; och de som hade några aktuella måttliga till svåra psykiatriska störningar, självmordstankar eller pågående psykologisk eller psykiatrisk behandling. För den passiva kontrollgruppen i datainsamlingsomgång 4 kontaktade vi studenter i campusmiljön och bad om frivilliga för en studie. För att inkluderas fick de intyga att de inte hade några större hälsoproblem och liten eller ingen erfarenhet av meditation. Inom varje datainsamlingsomgång stratifierades de, som bedömts vara lämpliga för mindfulnessträning och som givit informerat samtycke till att delta, efter kön och fördelades slumpmässigt antingen till Restoration skills training (ReST) eller en konventionell kurs i medveten närvaro (CMT). Totalt fördelades 159 deltagare. Av dem lämnade 152 användbara mätresultat före kursen. Dessutom ingick 29 kontrollgruppsdeltagare som lämnade informerat samtycke i omgång 4. I omgång 1 kunde kursdeltagarna inrymmas i en ReST- och en CMT-kursgrupp. I de senare omgångarna, som rekryterade ett större antal deltagare, fördelade sig deltagarna över flera kursgrupper med ≤12 deltagare. De olika kursgrupperna träffades på olika veckodagar. Deltagarna valde själva en kursgrupp som passade deras schema och kunde inte byta grupp under kursens gång. Deltagandet i kurserna var kostnadsfritt. Deltagarna kunde avbryta när som helst utan att följas av några ytterligare frågor eller konsekvenser. De lovades dock tre biobiljetter om de fullföljde kursen och alla mätningar i samband med kursen. Deltagarna i kontrollgruppen utlovades också tre biobiljetter om de slutförde alla mätningar. Deltagarna som fullföljde mindfulnessträningen i datainsamlingsomgångarna 2-4 kontaktades igen sex månader efter kursen och ombads medverka i uppföljningsmätningar.

Non-probability: Availability

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval

Non-probability

Icke-sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/p34t-9j15
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a2e196d49a443188608ee90d4071f5e4b505c6495def84cec6cb5a98ad62fff3
Provenance
Creator Lymeus, Freddie; Hartig, Terry; Lindberg, Per
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige