Tutkimusryhmien missio ja yhteistyö Portugalissa, Itävallassa ja Suomessa 2012-2013

Aineisto sisältää yhdellä tieteenalalla toimivien tutkimusryhmien jäsenten haastattelumuistiinpanoja ja litteraatioita kolmesta eri maasta; Suomesta, Itävallasta ja Portugalista. Haastatellut tutkimusryhmät toimivat samalla tieteenalalla, mutta erilaisissa organisatorisissa konteksteissa. Haastatteluista osa on yksilöhaastatteluja ja osa ryhmähaastatteluja 2-6 henkilön kanssa. Haastattelujen teemat liittyvät tutkimusryhmien tavoitteisiin, käsityksiin yhteistyöstä ja kilpailusta sekä ryhmien toimintaympäristöön. Haastatteluissa kysyttiin mm. tutkimusryhmän institutionaalisesta taustasta, ryhmän koosta ja päätehtävistä sekä mahdollisista muutoksista ryhmän toimintaympäristössä ja tavoitteissa. Lisäksi kysyttiin esimerkiksi tutkimusryhmän strategiasta ja identiteetistä, verkostoista, yhteistyökumppaneista ja kilpailijoista sekä roolista yhteiskunnassa. Haastatteluista viisi on tehty Itävallassa, neljä Portugalissa ja kaksi Suomessa. Itävallan ja Portugalin osalta aineisto on englanninkielinen ja Suomen aineiston osalta suomenkielinen. Itävallan ja Suomen haastattelujen litteraatiot ovat varsin karkeita ja muistiomaisia, Portugalin haastattelujen litterointi on hieman tarkempi. Taustatietoina on kerrottu mm. haastattelukuukausi ja tutkittavan organisaation tyyppi. Haastateltavista on tiedossa henkilön rooli tutkimusryhmässä, sekä osan kohdalla myös sukupuoli. Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa tutkijatohtorihanketta 'Kenen tietoyhteiskunta? -kansainvälinen tutkimus tietoyhteiskunnasta, korkeakoulutuksesta ja innovaatioiden synnystä'.

The data contain interview notes and transcripts of interviews of research group members in a certain field of study from three different countries; Finland, Austria and Portugal. All the interviewed research groups belonged to the same field of study, but in different organisational contexts. Some of the interviews are individual interviews and some are group interviews of 2-6 people. Themes of the interviews included goals of the research groups, their operating environments, and views on cooperation and competition. The interviewees were asked, among others, about the institutional background and size of the research group, main tasks of the group, and possible changes in the operating environment and goals of the group. Further, the strategy and identity of the group was investigated as well as networks, partners, competitors and the group's role in society. Five interviews were conducted in Austria, four in Portugal, and two in Finland. The data collected in Austria and Portugal is in English, while the data collected in Finland is in Finnish. The transcripts of the interviews conducted in Austria and Finland are fairly rough and note-like, whereas the transcripts of the interviews conducted in Portugal are somewhat more detailed. Background information include, among others, the month of interview and the type of organisation. For the interviewees, background information includes his/her role in the research group and, for some of the interviewees, their gender. The data were collected as part of a postdoctoral researcher project, which was funded by the Academy of Finland and studied information society, higher education and innovation. The dataset is available only in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3029
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c0c62935773a701612620e237ff0a6ed458e264f4e607c668c65a572c1178476
Provenance
Creator Nokkala, Terhi; Diogo, Sara
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2016
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Portugali; Itävalta; Finland; Austria; Portugal; Suomi; Itävalta; Portugali; Finland; Austria; Portugal