Dokumentation av det centralafrikanska bantuspråket mpiemo (A86c)_5

DOI

The overall aim of the study has been to document and preserve the minority language Mpiemo as well as to analyse it from a linguistic perspective. The language is spoken in some regions of the Central African Republic and Cameroon. The language is classified as A86c according to the Guthrie system and has approximately 29,000 speakers. When the project started there was a translation of the four gospels with a French-based orthography, but no other texts. The documentation has spanned several projects from 1998 onwards and has resulted in, amongst other things, a number of articles on Mpiemo phonetics, phonology, morphology as well as the publication of recorded speech together with transcripts and annotations and texts about the local wild plant life. Purpose: The purpose of the project has been to document and linguistically analyse the Central African language Mpiemo by means of varying subprojects. The dataset contains recordings of elicitation sessions that deal with stops and implosives.

Studiens övergripande syfte har varit att dokumentera och bevara minoritetsspråket mpiemo samt att analysera det ur ett lingvistiskt perspektiv. Språket talas i delar av Centralafrikanska republiken och Kamerun. Språket klassificeras som A86c enligt Guthrie-systemet och har runt 29 000 talare. Då projektet började fanns en översättning av de fyra evangelierna med fransk-baserad stavning men inga andra texter. Dokumentationen har sträckt sig över flera projekt från 1998 och framåt och har bland annat resulterat i en rad artiklar om mpiemos fonetik, fonologi, morfologi och även publicering av inspelat tal med transkriptioner och annoteringar och texter om vilda växter i området. Syfte: Syftet med projektet har varit att genom olika delprojekt dokumentera det centralafrikanska bantuspråket mpiemo och göra lingvistiska analyser på materialet. Datasetet omfattar inspelningar av eliciteringssessioner som handlar om klusiler och implosiver.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001682
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=726d236a823cd3e20a80d5720fc88aff9b12ca96d0f65fa8fe0d1d9c5775a5cf
Provenance
Creator Thornell, Christina
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2014
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Humanities; Linguistics
Spatial Coverage Central African Republic; Centralafrikanska republiken