Plangebied Anklaarseweg 21, gemeente Apeldoorn; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek proefsleuven Eindrapport

Op 16 december 2016 heeft binnen het plangebied Anklaarseweg 21 te Apeldoorn een archeologisch proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. In het plangebied zijn bodemingrepen gepland die mogelijk bedreigend zijn voor archeologische resten. Het betreft de nieuwbouw van een dubbele woning met oppervlakte van 120 m² en twee garages van elk 15 m².

    Binnen het plangebied zijn archeologische sporen uit de Nieuwe tijd aangetroffen. Het betreft een sloot en acht paalkuilen, die op basis van de vondsten en oriëntatie van de sloot een datering kennen voor 1800. Op deze resten bevindt zich een ophogingsdek dat is opgeworpen vanaf het midden van de 19e eeuw en dat (herhaaldelijk) geroerd is tot in de 20e eeuw.

    Door de aanwezigheid van archeologische sporen in de proefsleuf is in overleg met de opdrachtgever en de gemeente Apeldoorn (contactpersoon M. Parlevliet) het proefsleuvenonderzoek direct uitgebreid tot de totale oppervlakte van het bouwblok t.b.v. de dubbele woning. Hiermee vormt het onderhavige onderzoek de definitieve fase van het archeologische onderzoek.
Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zm7-8fns
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ra-qpxs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:326607
Provenance
Creator Vosselman, J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gelderland; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2024
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format excel xml; jpg/jpeg file; geographic markup language; pdf portable document format; metadata
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.961 LON, 52.235 LAT); Gelderland; Apeldoorn; Apeldoorn; Anklaarseweg 21; 33B (kaartblad)