Pätkätyöläisten urakertomukset 2006 -haastattelut

Tutkimuksessa haastateltiin 35 korkeasti koulutettua ihmistä heidän urahistorioistaan ja työllisyydestään, keskittyen pätkätyöläisyyteen ja määräaikaisiin työsuhteisiin ja siihen, miten pätkätyöläiset hahmottavat työnsä ja sen merkitykset. Haastateltavista 26 oli naisia, 9 miehiä. Ammattiryhmittäin jaoteltuna aineisto koostuu 13 tutkijan, 4 kätilön, 4 toimittajan, 4 sairaanhoitajan ja 10 projektiammattilaisen haastattelusta. Haastatteluaineistoa on yhteensä 506 sivua. Haastatteluissa kysyttiin vastaajilta heidän pätkätyöläisyyden kokemuksistaan. Haastattelut olivat kerronnallisia. Ainoa varsinainen haastattelukysymys oli "Sinulla on kokemusta pätkätyöstä, kerrotko siitä?", jonka jälkeen haastattelu muovautui haastattelijan ja haastateltavan yhteispelinä vapaamuotoisesti. Seuraavia seikkoja tuli esille useimmissa haastatteluissa: vastaajan koulutushistoria, työhistoria tai elämänkulku, pätkätöiden tavoitteet, vastaajan ammatti-identiteetti ja ammattiliittojäsenyys. Haastateltavat kertoivat myös pätkätyöläisyyden parhaista ja pahimmista puolista, pätkätyöläisen pärjäämisestä, taloudellisen epävarmuuden tunteesta, jaksamisesta, työyhteisön suhtautumisesta pätkätyöläisiin ja siitä, mitä yhteiskunnan tulisi tehdä pätkätyöläisyyden suhteen. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

In the study, 35 people were interviewed about their career paths. All the interviewees were people with academic education but with temporary, fixed-term employment. The topics of the interviews included the way the people identified with being fixed-term employees, the way short-term employment affected people and their careers, and what means and ways people had in coping with being in short-term employment. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poimintaNonprobability.RespondentAssisted

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: Respondent-assistedNonprobability.RespondentAssisted

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-952-61-1364-7
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=bb3d70a555aae0c4a383dd2c8456b72b7d3dc8e56b20f0806955199193dde6c1
Provenance
Creator Leinikki, Sikke
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland