Sint-Oedenrode, Kerkstraat BAAC A-05.0339, A-07.0221 en A-07.0303 BAAC A-05.0339, A-07.0221 en A-07.0303 BAAC A-05.0339, A-07.0221 en A-07.0303

DOI

In de periode 2003 tot 2007 is door BAAC in opdracht van de gemeente Sint- Oedenrode een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd in het centrum van Sint-Oedenrode. De aanleiding voor dit onderzoek was de geplande ontwikkeling van een nieuw winkel- en appartementencomplex met parkeerkelders waarbij archeologische resten uit de bodem zouden verdwijnen. Van de onderzoekslocatie was op basis van historische bronnen bekend dat er in de volle middeleeuwen een burcht van de Heren van Rode lag en later onder meer het Hertogenhuis van leenmannen van de Brabantse hertog. Na een onderzoek met proefsleuven kon worden vastgesteld dat zich in de bodem een grote hoeveelheid archeologische sporen bevond die gedeeltelijk zeer goed bewaard waren gebleven en zich bovendien uitstrekten over het gehele te bebouwen terrein. Deze constatering en de bijzondere historische status van het terrein leidden tot het besluit om het hele plangebied in verschillende fasen vlakdekkend op te graven. In deze publicatie worden de resultaten van de opgravingen beschreven. Om de beschikbare historische gegevens over de onderzoekslocatie in kaart te brengen is een uitgebreide literatuurstudie gedaan. Daarnaast zijn nieuwe, niet eerder gepubliceerde gegevens afkomstig uit de archieven van Sint-Oedenrode gebruikt. Paragraaf 1.4 geeft in chronologische volgorde een historisch overzicht van de topografie en de eigenaars/bewoners van de onderzoekslocatie. De archeologische bewoningssporen uit verschillende periodes worden uiteengezet in hoofdstuk 3. Omdat er uit de prehistorie en Romeinse tijd alleen nederzettingsafval is aangetroffen, zijn deze beschrijvingen beperkt van omvang. De sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd zijn onderverdeeld in vier fasen. De belangrijkste structuren uit deze vier fasen zijn in de catalogus afzonderlijk beschreven (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 4 beschrijft de specialistische onderzoeken die werden gedaan aan de verschillende vondstgroepen. In hoofdstuk 5 zijn de historische en archeologische gegevens gecombineerd en wordt de site per fase in een bredere context geplaatst door vergelijkingen met andere sites. Het laatste hoofdstuk omvat een waardestelling van het gehele burchtterrein conform de richtlijnen van de KNA en onderzoeksvragen voor vervolgonderzoek.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zk7-25ym
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:55102
Provenance
Creator Peters, S.A.L.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2013-07-26,2007-05-14,2013-07-26}