Plangebied Centrale As, vindplaats 220 in Burgum

Bij het vooronderzoek zijn enkele vuursteenartefacten op het maaiveld gevonden. Op basis daarvan werd een vindplaats uit de Steentijd (een kampement uit het Mesolithicum) verwacht. Tijdens onderhavig onderzoek zijn geen vuursteenvondsten gedaan en zijn evenmin mesolithische grondsporen aangetroffen. Wel zijn een subrecente sloot en twee sporen waargenomen. Die laatste dateren vermoedelijk uit de Nieuwe tijd. In het onderzoeksgebied is onder de bouwvoor een menglaag met baksteenspikkels aanwezig. Deze menglaag is waarschijnlijk het gevolg van recent diepploegen en egaliseren. De eerder gedane vuursteenvondsten zijn waarschijnlijk verplaatst. Er zijn in de proefsleuf geen aanwijzingen voor een (intacte) vondstlaag of andere nederzettingsresten uit de Steentijd aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xht-j4gr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7qnb-45
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7qnb-45
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60609
Provenance
Creator Hielkema, J.B. (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; image/jpeg; application/rtf; mapinfo / tab; access / mdb
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.979 LON, 53.191 LAT); 6D; Bergum; Tytsjerksteradiel; Friesland; Centrale As, vindplaats 220