EDE.GEM.PRO Archeologisch proefsleuvenonderzoek plangebied Smachtenburg te Harskamp in de gemeente Ede

DOI

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat binnen het plangebied archeologische resten en grondsporen uit verschillende periodes aanwezig zijn. Er zijn minimaal vier archeologisch relevante gebruiks- en bewoningsfases te onderscheiden. Namelijk de periodes; Late - Bronstijd - Vroege IJ zertijd, Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd en de 19e - 20e eeuw. Mogelijk zijn er ook sporen uit de peri-ode Mesolitichum - Neolithicum aangetroffen. Op basis van het landschap, het vondstmateriaal en de grondsporen kan het terrein in zeven zo-nes/vindplaatsen worden onderverdeeld, Zone 1, nederzettingsterrein Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd. Zone 2, overgangszone met middeleeuwse en/of prehistorische sporen. Zone 3 en 4, off-site, prehistorische vindplaats. Zone 5, nederzettingsterrein Late Bronstijd - Vroege IJzertijd. Zone 6 en 7, voormalig Harskamperweg 17.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zpk-p9eb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156002
Provenance
Creator Diependaal, S.
Publisher Econsultancy BV
Contributor Gelderland;Econsultancy BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Gelderland;Econsultancy BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format esri shapefile;map;word;extensible markup language;jpeg;id;dat;esri shapefile index;tab;standard vector graphics;portable document format;esri shapefile dbasetable
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2012-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-02-06T11:59:59Z