Roosendaal Enclaveberg Elzenberg Proefsleuvenonderzoek Roosendaal Enclaveberg Elzenberg Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

In opdracht van Aramis Alleewonen heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Enclaveberg Elzenberg te Roosendaal. Vooronderzoek heeft aangetoond dat zich op deze locatie een plaggendek bevindt met daaronder mogelijk een akkerlaag. In de top van de natuurlijke ondergrond kunnen daarom sporen uit het Laat- Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen goed bewaard zijn gebleven.

Tijdens het onderzoek is één proefsleuf aangelegd. In het noordelijk deel van deze sleuf bevindt de bouwvoor zich direct op de C-horizont en is de oorspronkelijke bodemopbouw verstoord. In het zuidelijk deel bevindt de leem zich direct onder de bouwvoor. Bodemkundig is er sprake van een akkereerdgrond. In de proefsleuf zijn zes sporen aangetroffen. De sporen dateren vermoedelijk uit de Late Middeleeuwen en staan in verband met leemwinning. De leem is mogelijk gewonnen voor de bouw van boerderijen. Leemwinningskuilen zijn elders in de regio reeds aangetroffen. De sporen hebben op zichzelf een geringe informatiewaarde. Wel geven de kuilen de aanwijzing dat in de directe omgeving een nederzetting verwacht kan worden. Waar deze nederzetting ter hoogte van het plangebied Enclaveberg/Elzenberg gezocht moet worden is niet duidelijk. Op basis van deze resultaten kan de kwalificatie ‘hoge verwachting’, zoals deze is gedefinieerd in de paragraaf ‘Archeologie van de ruimtelijke onderbouwing’ van de gemeente Roosendaal, voor de directe omgeving van kracht blijven.

ADC ArcheoProjecten adviseert de gemeente Roosendaal om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8k-585r
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mgo-l9r
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mgo-l9r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35503
Provenance
Creator ADC ArcheoProjecten; Hazen, P.L.M.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor Brijker, J.M.; Torremans, R.; Veer, R.H. van 't; ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/xls; application/mdb; application/mapinfo; application/pdf; application/msword; image/jpeg
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.440 LON, 51.515 LAT); Noord-Brabant; Roosendaal; Enclaveberg; Elzenberg; Kad. Gemeente Roosendaal, sectie N, perceel 4704; 44 West Breda