Beek, Uitbreiding winkelcentrum Makado. Archeologische begeleiding en proefsleuvenonderzoek Baac rapport A-15.0081

In opdracht van Markus Bouwadvies heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een archeologische begeleiding en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Winkelcentrum Makado te Beek, gemeente Beek. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum in het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. In het onderzoeksgebied zijn vijf proefsleuven aangelegd en is de aanleg van een rioolsleuf archeologisch begeleid. De bodem bestaat uit een recente ophoging van 1,5 meter dik waaronder zich een oude bouwvoor van vóór de ophoging bevindt. Onder de bouwvoor is een pakket verspoelde löss aanwezig met daaronder löss in situ. Alleen in proefsleuf 5 wijkt de bodemopbouw af: het recente ophogingspakket is aanzienlijk dunner dan elders en er was geen verspoeld löss aanwezig. De top van het lösspakket lag hier dan ook circa 130 cm hoger dan in de overige sleuven. In het vlak zijn in proefsleuf 5 twee sporen aangetroffen, die bij nader onderzoek als natuurlijk geïnterpreteerd zijn. In de overige sleuven komen geen sporen voor.

Aangezien binnen het onderzoeksgebied geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats zijn aangetroffen, acht BAAC bv enig archeologisch vervolgonderzoek binnen het onderzoeksgebied niet noodzakelijk en adviseert het onderzoeksgebied vrij te geven voor ontwikkeling.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zg6-wf75
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ornl-qy
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ornl-qy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65321
Provenance
Creator Wal, A. ter (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Pepers, K.; BAAC bv; Markus Bouwadvies
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.793W, 50.948S, 5.798E, 50.951N); Limburg; Beek; Uitbreiding Winkelcentrum Makado