Een Inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) bij het Gorlaeus laboratorium te Leiden Archol Rapport 162

Voorafgaand aan het onderhavige onderzoek is door Becker & Van de Graaf een bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is besloten om het gehele plangebied, met uitzondering van de verstoorde delen, gefaseerd te onderzoeken door middel van proefsleuven (IVO-P). Het plangebied betreft een 9,5 ha groot gebied ten noordoosten van het historische centrum van Leiden. Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Wassenaarseweg en in het oosten door de Max Planckweg. Tijdens het onderzoek zijn enkele verkavelingsgreppels en sloten aangetroffen. Een datering is lastig te geven vanwege het ontbreken van vondstmateriaal. Één sloot kon aan een historische kaart gekoppeld worden, waarschijnlijk dateren de overige greppels en sloten uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. De omvang is niet vast te stellen, de sloten en greppels lijken over het hele gebied door te lopen. Naast deze sporen zijn restanten van een dierbegraving en mogelijke kleiwinning gevonden. Op de onderzoekslocatie lijkt vrij weinig menselijke activiteiten te zijn ontplooit.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8y-krq8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tabx-uc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tabx-uc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50670
Provenance
Creator Goddijn, M.
Publisher Archol bv
Contributor Zijverden, W. van; Archol bv
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.461 LON, 52.169 LAT); 30F; Wassenaarseweg; Max Planckweg; Gorlaeus laboratorium; Leiden; Zuid-Holland