Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent. 2. Zes opgravingen in het binnendijkse deel. Zone D / Project Nld10. Archeologische Berichten Nijmegen - rapport 59

DOI

Het archeologisch onderzoek op de zes kleine binnendijkse locaties G, D, F, A, I en O3 bestond uit een vlakdekkende opgraving, waarvoor de kaders geboden werden in de desbetreffende Programma’s van Eisen. Zone D is onderscheiden op basis van een zestal kuilen en de aanwezigheid van vondsten tijdens het proefsleuvenonderzoek. Vanwege de stratigrafische positie en het vondstmateriaal zijn de kuilen gedateerd in de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Het primaire doel van het definitief archeologisch onderzoek in zone D was duidelijkheid verkrijgen over de aard en functie van deze kuilen. In totaal zijn tijdens het DO 82 sporen aangetroffen, bestaande uit 2 sloten, 6 greppels en 74 kuilen en paalkuilen. Het overgrote deel van deze sporen wijzen op agrarische activiteiten in de nieuwe tijd. Het betreft hier resten van een kas; deze s nog diudelijk te zien op een luchtfoto uit 1996. De paar laat Romeinse sporen behoren mogelijk bij Romeinse graven uit Zone F.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zqq-gqar
Related Identifier 10.17026/dans-x7k-d84t
Related Identifier 10.17026/dans-zuv-drm
Related Identifier 10.17026/dans-zvw-4vgy
Related Identifier 10.17026/dans-xch-gant
Related Identifier 10.17026/dans-zqk-4nyd
Related Identifier 10.17026/dans-zhd-wa2d
Related Identifier 10.17026/dans-zu7-kckm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73075
Provenance
Creator Koot, C.W.;Heirbaut, E.N.A.
Publisher Gemeente Nijmegen
Contributor Gemeente Nijmegen
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Gemeente Nijmegen
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format text/xml;MapInfo;image/jpeg;ArcheoLINK;Microsoft Excel;application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-02-28T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-07-11T11:59:59Z