Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Amsteldijk Noord 169 te Amstelveen, gemeente Amstelveen (NH)

DOI

Laagland Archeologie heeft in september 2019 een Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Amsteldijk 169 te Amstelveen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de nieuwbouw van een woning, na de sloop van een woning uit 1988. In het kader van deze ontwikkeling is eerder al een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd door Buro de Brug. Binnen het plangebied geldt een verwachting vanaf de 10de eeuw. De ontginning in dit gebied vond plaats vanuit de Amstel. Middeleeuwse ontginningsgebouwen staan in de regel direct aan de dijk. Het nieuwbouwhuis wordt op ca. 30 m afstand van de dijk gerealiseerd. Het is daarom niet waarschijnlijk dat (eventuele) middeleeuwse bebouwing zich direct onder het woonhuis bevindt. Het verkennende booronderzoek heeft tot doel het door Buro de Brug vastgestelde de archeologische verwachting1 te toetsen en zonodig aan te vullen. Hiertoe zijn verspreid over het toegankelijke deel van het plangebied verkennende boringen gezet. In dit stadium is verkennend booronderzoek de meest efficiënte onderzoekswijze om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Het niveau waarvoor een hoge archeologische verwachting voor archeologische vindplaatsen vanaf de 10e eeuw na Chr. geldt, is door zetting en consolidatie onder het grondwater gezakt vanwege de ophoging met ophoogzand in 1988. Desondanks wijst recent onderzoek erop dat er pas bij een aanzienlijke ophoging schade ontstaat aan kleine arte- en ecofacten en dat daarom een eventuele vindplaats behouden kan zijn. In plangebied zal vooral het veen zijn samengedrukt door de ophoging, terwijl de siltige kleilagen die hier als archeologisch niveau zijn aangegeven waarschijnlijk minder te lijden hebben gehad onder de druk. In de Handreiking Belasten van de bodem is er echter sprake van dat het informatieverlies toeneemt, naarmate een zettingsgevoelige vindplaats ondieper onder het maaiveld ligt. De verwachting zou nihil zijn dat eventuele vindplaatsen intact zijn. Omdat een eventuele vindplaats door zetting en consolidatie onder het grondwater is gezakt, zal bij een eventueel gravend onderzoek een grondwaterbemaling noodzakelijk zijn. Gezien de tegenstrijdige inzichten blijft er grote ruimte voor twijfel. Gezien de tegenstrijdige inzichten blijft er grote ruimte voor twijfel. Om deze reden adviseren we geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied vrij te geven. De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente Amstelveen, hierin vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, mevrouw E. van Rooijen, NMF Erfgoedadvies.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x66-zjdd
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ty-qpze
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:159483
Provenance
Creator Wijnen, J.J.A. (Laagland Archeologie); Raad, J. de (Laagland Archeologie)
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Wijnen, J.J.A.; J.J.A. Wijnen (Laagland Archeologie)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf; .pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.895 LON, 52.322 LAT); Provincie Noord-Holland; Gemeente Amstelveen; Amstelveen; Amsteldijk Noord 169