Lakenstraat 59 te Wamel Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase

DOI

Archeodienst BV heeft een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Lakenstraat 59 in Wamel (gemeente West Maas en Waal). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van woningen. De exacte verstoringsdiepte is niet bekend, maar uitgaande van de aanleg van bouwputten voor de fundering zal de bodem tot een diepte van ca. 1,0 m beneden maaiveld worden verstoord. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen daarbij verloren gaan.

De komafzettingen in het plangebied worden afgedekt door oeverafzettingen van de Waal. In de (top van de) oeverafzettingen zijn geen indicatoren gevonden voor een vindplaats uit de Late-IJzertijd tot en met de Vroege-middeleeuwen. Op basis hiervan wordt de hoge verwachting voor nederzettingsresten uit de Late-IJzertijd tot en met de Vroege-Middeleeuwen voor de noordelijke rand van het plangebied en de middelhoge verwachting voor deze periode voor de rest van het plangebied naar laag bijgesteld. De oeverafzettingen zijn afgedekt met een antropogeen pakket. Op basis van het uiterlijk van de lagen ligt een datering in de Late-Middeleeuwen – Nieuwe tijd voor de hand. In boring 1b is in het antropogene pakket op een diepte van 70 cm beneden maaiveld een fragment grijsbakkend aardewerk gevonden dat is gedateerd in de 14e eeuw. De vondst kan uiteraard in later opgebracht materiaal terecht zijn gekomen, maar kan ook als indicatie worden gezien van de datering van de antropogene lagen en de eventueel samenhangende archeologische resten uit deze periode. Vermoedelijk is het plangebied onderdeel van een laatmiddeleeuwse nederzetting waarvoor in de directe omgeving aanwijzingen zijn gevonden (zie paragraaf 2.3). Ook kan niet worden uitgesloten dat in het noordoostelijke deel van het plangebied nog restanten van de fundering van de voormalige boerderij, die op kaartmateriaal uit het begin van de 19e eeuw is aangegeven, in de ondergrond bevinden. Op basis hiervan blijft de hoge verwachting voor nederzettingsresten uit de Late-Middeleeuwen – Nieuwe tijd gehandhaafd.

Op grond van de resultaten van het onderzoek acht Archeodienst BV een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk wanneer de geplande bodemingrepen dieper reiken dan 35 cm beneden maaiveld. Gezien de huidige plannen van woningbouw op de locatie is de kans groot dat de bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten verloren kunnen gaan. Archeodienst BV adviseert een vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek om vast te stellen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn en zo ja, welke waardering hieraan gegeven kan worden. Aangezien de huidige bebouwing een relatief klein deel van het plangebied beslaat, kan het proefsleuvenonderzoek zowel voor als na de sloop van deze bebouwing worden uitgevoerd. Gezien de dikte van het antropogene ophogingspakket is de kans aanwezig dat wanneer sprake is van archeologische resten deze zich onder de huidige bebouwing uitstrekken. Na beoordeling van de rapportage door de gemeente heeft de opdrachtgever een Plan van Aanpak laten opstellen voor behoud in-situ van de vindplaats. Voor de bouw van de woningen met tuinen zal grond worden opgebracht waardoor de geplande bodemingrepen vrijwel geheel in de aan te brengen ophogingslaag zullen plaatsvinden. De gemeente heeft ingestemd met het Plan van Aanpak waarin onder meer door ophoging van het terrein met 0,4 m en een archeologiesparende wijze van fundatie de vindplaats wordt behouden. Wel zal tijdig het palenplan moeten worden overlegd en moeten de civiele aannemers in de realisatiefase goed worden geïnformeerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xwk-7nhy
Related Identifier 10.17026/dans-xw3-k2kn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:62120
Provenance
Creator Koeman, S.M.
Publisher Archeodienst BV
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2015-09-02,2015-09-02,2015-09-02}