Doorlopend Leefsituatie Onderzoek (DLO) - SCP Leefsituatie Index - SLI

Deze dataset betreft de jaargangen: 1986, 1989, en 1990 t/m 1997, 1999, 2002, 2008 en 2010.

Het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek (DLO) - de SCP Leefsituatie Index (SLI) kent een lange historie. In 1974 heeft het CBS op verzoek van en in nauwe samenwerking met het SCP het eerste Leefsituatieonderzoek gehouden. Tot en met 1986 was dit onderzoek driejaarlijks en vanaf 1989 tot en met 1993 op doorlopende basis. Het SCP gebruikte deze onderzoeken onder andere voor berekenen van de Welzijnsindex. In genoemde onderzoeksperiode zijn de vragen waarop de Welzijnsindex was gebaseerd min of meer gelijkgebleven. Sedert 1997 echter zijn twee vrij grote veranderingen in het onderzoeksdesign opgetreden: een methodologische (SLI is nu een module in POLS) en een inhoudelijke. De vraagstellingen zijn nu drastisch aangepast aan inzichten die in de loop van de achter ons liggende periode van ruim twintig jaar verkregen zijn. De aanpassingen liggen met name op veldwerktechnisch terrein.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2bh-g83t
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i1c-gxa
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i1c-gxa
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43899
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland