Aannemen oudere werknemers vanuit werkgeversperspectief

Onderzoek waarin wordt bekeken in hoeverre overheidsbeleid en perceptie van werkgevers de kansen van oudere sollicitanten beinvloeden. De data bestaat uit de resultaten van een enquete onder werkgevers waarin een vignettenanalyse is opgenomen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x3g-kjtr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sxxe-ty
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sxxe-ty
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56532
Provenance
Creator Werff, S.G. van der (SEO Economisch Onderzoek)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS; PDF
Discipline Economics
Spatial Coverage Nederland