Archeologisch onderzoek aan de Beekseweg te Lieshout (Gemeente Laarbeek, Noord-Brabant) Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 18

DOI

Een onderzoek van het 32.5 ha grote terrein aan de Beeksweg was noodzakelijk omdat het zou worden ingericht als bedrijventerrein. Op grond van de landschappelijke ligging, vondsten uit veldverkenningen en historische bronnen bestond een grote kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Deze laatste werden inderdaad aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek, waarbij door middel van 52 sleuven van 5 m breed een areaal van bijna 3 ha werd onderzocht (ca. 10% van het totale oppervlak van het terrein). De aangetroffen vindplaatsen bleken te dateren in de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Volle Middeleeuwen. Een vlakdekkende opgraving was noodzakelijk vanwege de potentiƫel hoge informatiewaarde c.q. ensemblewaarde van de vindplaatsen. Een onderzoek van meerdere naburige vindplaatsen uit verschillende perioden, inclusief de landschappelijke context, zou veel gegevens kunnen opleveren over de bewoningsgeschiedenis van de micro-regio Laarbeek en Zuid-Nederland in het algemeen. Het vlakdekkend onderzoek heeft plaatsgevonden van 1999 tot 2001, met nadien nog enkele waarnemingen in bouwputten. In 81 werkputten is een areaal van 8.6 ha onderzocht, een kwart van het terrein. Naast gegevens betreffende de geologie en bodemkunde, heeft het onderzoek vuursteenvondsten opgeleverd uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Laat-Neolithicum, huisplattegronden en bijgebouwen uit de IJzertijd, drie zones met bewoning uit de Romeinse tijd, een aantal erven en activiteitszones uit de Volle Middeleeuwen, alsmede jongere perceelsgreppels en bodemverbeteringskuilen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x8c-x9ed
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:93400
Provenance
Creator Hiddink, H.A.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Beurden, L. van;Bink, M.;Wesdorp, M.;Deeben, J.H.C.;Doesburg, J. van;Weerden, J. van der;Boreel, G.;Groenewoudt, B.J.;VUhbs archeologie;Haaster, H. van
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Beurden, L. van;Bink, M.;Wesdorp, M.;Deeben, J.H.C.;Doesburg, J. van;Weerden, J. van der;Boreel, G.;Groenewoudt, B.J.;RCE;BIAX;VUhbs archeologie;Haaster, H. van
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2005-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-05-03T11:59:59Z