Inventariserend veldonderzoek – proefsleuven Oirschot-Princeehof, gem. Oirschot

In opdracht van J.A.M. van Zelst heeft Laagland Archeologie een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een bouwperceel aan de Princeehof te Oirschot in de gemeente Oirschot. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande nieuwbouw op deze locatie. Het perceel ligt in een gebied met hoge archeologische waarde zoals aangeduid op de Provinciale en Gemeentelijke Cultuurhistorische Waardenkaart. Aangezien het bouwplan tot gevolg heeft dat er een oppervlakte van meer dan 50 m2 over een diepte van meer dan 0,5 m wordt verstoord, dient er voor de aanvraag van een omgevingsvergunning onderzoek uitgevoerd te worden. Ten behoeve van het onderzoek is door het bevoegd gezag (gemeente Oirschot) een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Conform de eisen in het PvE is er een proefsleuf over de lengte van het perceel aangelegd. Tussen het maaiveld en het opgravingsvlak op gemiddeld 1,0 m onder het maaiveld bleek een dik eerddek aanwezig te zijn. Direct onder dit eerddek lag de C-horizont van een afgetopte beekeerdgrond. Gezien de bodemkundige kenmerken mag worden afgeleid dat het onderzochte terrein van nature een vrij nat deel van het landschap vormde. De aangetroffen sporen omvatten een aantal paalkuilen en overige kuilen waarvan niet kon worden vastgesteld of ze tot een structuur behoorden. Gezien het aangetroffen vondstmateriaal moeten de sporen uit de periode tussen circa de 16e tot de 19e eeuw dateren. Vanwege het ontbreken van goed dateerbare vondsten is een meer specifiekere datering niet mogelijk. Het merendeel van de sporen zal zijn ontstaan tijdens de ontginning, gezien het gegeven dat deze in latere tijd volledig zijn afgetopt bij het doorspitten van het afdekkende eerddek. Mogelijk zijn er in latere fasen alsnog nieuwere ingravingen geweest die dan ook wederom zijn afgetopt. De sporen kunnen wellicht samenhangen met het gebruik van het terrein voor tuinbouw maar vooralsnog kunnen de sporen niet nader functioneel geïnterpreteerd worden. Op basis van de waarderingscriteria volgens de Erfgoed Meetlat Kempen krijgt de vindplaats een lage waarde en Laagland Archeologie adviseert om deze vindplaats niet te selecteren voor behoud.

Het advies aan het bevoegd gezag luidt dat er vanwege de afwezigheid van archeologisch waardevolle sporen en materialen binnen het bereik van de bouwdiepte, geen archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd hoeft te worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-265-v59t
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xu4o-z0
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xu4o-z0
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-z6k-skmq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73783
Provenance
Creator Oude Rengerink, J.A.M. (Laagland Archeologie)
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Laagland Archeologie
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf; adobe pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.304 LON, 51.503 LAT); Oirschot; Noord-Brabant; Oirschot-Princeehof