Dieren, N348/Traverse. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC rapport A-15.0121

In opdracht van de Provincie Gelderland heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) te ‘s-Hertogenbosch een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied N348/Traverse te Dieren, gemeente Rheden. Het onderzoeksgebied is gelegen in het pleistocene dekzandgebied, op de overgang van het Veluwemassief naar het lager gelegen IJsseldal. Het oostelijke zandgebied op de Veluwe wordt gekenmerkt door een sterk wisselend reliëf. Binnen het plangebied is sprake van de aanwezigheid van een pakket hellingpuin (ook wel colluvium genoemd). Vanaf de middeleeuwen werden de lager gelegen gebieden die voor landbouwdoeleinden in gebruik waren, waaronder ook de hellingen binnen het plangebied, bemest om de grond vruchtbaarder te maken waardoor een enkeerdgrond is ontstaan.

Het westelijk deel van het projectgebied Traverse Dieren maakt deel uit van het landgoed Hof te Dieren. Dit hof was in de 12e eeuw in gebruik door de Graaf van Gelre. In 1647 kocht Willem II het Hof te Dieren met de bijbehorende landerijen en bossen van de Duitse Orde. Hij liet in 1648/49 een wildbaan aanleggen. De wildbaan omsloot zeven aaneensluitende wouden en werd zelf omsloten door een manshoge, houten schutting die zo was geconstrueerd dat alleen het kleinste wild er door kon. Tussen 1757 en 1763 liet prinses Anna von Hannover bos aanplanten in het heidelandschap aan de Veluwezijde, waar de Carolinaberg en de Willemsberg zijn gesitueerd. Op de Carolinaberg komen veertien lanen samen, twee daarvan lopen door het plangebied. Het patroon van de lanen lijkt sindsdien niet meer veranderd.

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (ARCHIS-2) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status. Het plangebied is tevens niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op de IKAW en de archeologische verwachtings- en beleidskaarten van de gemeente Rheden heeft het plangebied een hoge archeologische trefkans. Op de beleidskaart zijn de verwachtingen doorvertaald naar beleidszones. Het plangebied is aangemerkt als ‘onderzoeksgebied’, met een vindplaats (nederzetting) als ‘aandachtsgebied’.

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van de provinciale weg N348 in het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Het proefsleuvenonderzoek vond plaats tussen 6 en 14 juni 2015. In het onderzoeksgebied is één vindplaats vastgesteld (vindplaats 1), daterend in de ijzertijd met een mogelijke doorloop tot in de middeleeuwen. Aangezien het terrein van de vindplaats voor behoud in situ in aanmerking komt is maar een zeer klein deel van het terrein onderzocht. Het advies van BAAC bv is dan ook om de vindplaats te beschermen door behoud in situ.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zje-x5kg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0jju-hf
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0jju-hf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65389
Provenance
Creator Buikema, T. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Putten, M.J. van; BAAC bv; Provincie Gelderland
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; application/msword; Microsoft Excel; text/csv
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.090W, 52.036S, 6.101E, 52.042N); Gelderland; Rheden; Dieren; Traverse