Middeleeuwers langs de Maas – plangebied prioritaire dijkversterking - perceel 2, Dijkringen 66 (Lottum) en 67 (Grubbenvorst), gemeente Horst Aan De Maas, archeologisch onderzoek: waarderend proefsleuvenonderzoek en een opgraving

DOI

In opdracht van de combinatie Dura Vermeer-Ploegam heeft RAAP in drie verschillende fasen tussen september 2017 en mei 2018 een proefsleuvenonderzoek gevolgd door een archeologische opgraving uitgevoerd in verband met dijkversterkende maatregelen aan de dijkringen 66 en 67 bij Grubbenvorst en Lottum in de gemeente Horst aan de Maas.

Het doel van de eerste fase van het onderzoek (het proefsleuvenonderzoek) was het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein. Hiertoe was het noodzakelijk inzicht te krijgen in de precieze aard en omvang van de vindplaatsen. In het verlengde daarvan is in kaart gebracht wat de consequenties zijn van de onderzoeksresultaten voor de verdere planvorming in het plangebied. Zijn de archeologische vindplaatsen behoudenswaardig, en, zo ja, kunnen ze behouden blijven of dienen ze te worden opgegraven?

In totaal zijn er 12 proefsleuven aangelegd in beide deelgebieden (Grubbenvorst: werkputten 1-5 en 18; Lottum: werkputten 5-11). Hierbij zijn bij Grubbenvorst enkele sporen uit de volle middeleeuwen aangetroffen (vindplaats 1), terwijl bij Lottum een nederzetting uit de vroege middeleeuwen is gevonden (vindplaats 2). Aangezien het hier om een behoudenswaardige vindplaats ging, is besloten om deze binnen de grenzen van het plangebied verder te onderzoeken door middel van een opgraving. Een eerste deel van de opgraving heeft plaatsgevonden meteen aansluitend aan de tweede fase van het proefsleuvenonderzoek in februari 2018. Een laatste (derde) fase van het onderzoek heeft ten slotte plaatsgevonden in mei 2018. In totaal is circa 3350 m² onderzocht.

Tenslotte, zijn er tijdens werkzaamheden nabij de kerk van Grubbenvorst bij toeval nog enkele muurresten aangetroffen. Hoewel technisch gezien geen onderdeel van het onderzoek is door het bevoegd gezag gevraagd om deze in onderhavig rapport te verwerken.

Het selectieadvies luidt: binnen de grenzen van het plangebied worden geen archeologische resten meer verwacht. Het plangebied kan daarom worden vrijgegeven en de archeologische verwachting kan komen te vervallen. Wel wordt geadviseerd om gezien de grote waarde en gaafheid van de vindplaats te Lottum en het feit dat de vindplaats buiten de grenzen van het plangebied doorloopt, de directe omgeving van de als gemeentelijk monument aan te wijzen. Als begrenzing kan hiertoe de aangegeven begrenzing van de vindplaats op figuur 45 dienen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zws-hzd3
Related Identifier https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis3/Zaakdocumenten/455/4552243/afm/
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163120
Provenance
Creator Vaessen, R.A.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau bv
Contributor Paffen, N.;Verschuren, B.;RAAP Archeologisch Adviesbureau bv;Ellenkamp, G.R.;Hanssen, J.;Dijk, X.C.C. van;Roymans, J.A.M.;Roggen, R.R.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Paffen, N.;Verschuren, B.;RAAP Archeologisch Adviesbureau bv;Ellenkamp, G.R.;Hanssen, J.;Dijk, X.C.C. van;Roymans, J.A.M.;Roggen, R.R.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format mdb, GeoJson, xlsx. shp;application/pdf;application/x-cmdi+xml;application/rtf;image/jpeg
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-05-29,2018-05-15,2019-11-29,2020-05-29}