Transect-rapport 2566: Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven. Cromvoirt, St. Lambertusstraat 112-112a, gemeente Vught (NB)

DOI

In oktober 2019 is een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied aan de St. Lambertusstraat 112-122a in Cromvoirt (gemeente Vught; figuur 1). De aanleiding voor het onderzoek betreft de toekomstige ontwikkeling van Ruimte-voor-Ruimte woningen. Het proces is gestart met een bureau- en booronderzoek (Beckers, 2019). Hieruit zijn twee zones met hoge archeologische verwachting voortgekomen. In de verstoorde delen van het plangebied (waar de geplande woonlocatie in het noordwesten van het plangebied onder valt) worden geen archeologische waarden meer verwacht. Onderhavig onderzoek richt zich derhalve alleen op de oostelijke woning met bijgebouw (zie figuur 2), dat binnen één van deze twee zones met hoge archeologische verwachting valt. Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting uit het vooronderzoek door het opsporen (karteren) en het waarderen van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het proefsleuvenonderzoek moet voor zover mogelijk inzicht geven in de aard, datering, omvang, gaafheid, conservering en begrenzing van een eventuele vindplaats of vondstcomplex.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-ztm-n2vk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163050
Provenance
Creator Sonneveld, M.;Hartog, M.J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor M.J. Hartog (Transect BV);M. Sonneveld (Transect BV);Sonneveld, M.;Hartog, M.J.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact M. Sonneveld (Transect BV);Sonneveld, M.;Hartog, M.J.;M.J. Hartog (Transect BV);Transect BV
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2020-02-17,2020-05-22}