Bakkeveen, Valkenhof gemeente Opsterland

In verband met geplande natuurmaatregelen heeft een inventariserend archeologisch veldonderzoek plaatsgevonden op terrein Valkenhof te Bakkeveen, gemeente Opsterland, provincie Fryslân. De natuurmaatregelen bestaan uit afgraving tot circa 40 centimeter diepte en op een nader te bepalen plek in het noordelijke deel tot 70 centimeter. Doel van het onderzoek is vast te stellen of in het gebied archeologische waarden aanwezig zijn die door de bodemingrepen bedreigd worden. Het onderzoek bestaat uit een bureau- en een veldonderzoek. Bij het bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het gebied van fysische geografie, archeologie en historische geografie. Bij het veldonderzoek zijn 60 boringen geplaatst om archeologische indicatoren op te sporen en om de gaafheid van de bodem te bepalen. Uit het bureauonderzoek blijkt dat op het aangrenzende perceel een vondst is geregistreerd van vijf stukken bewerkt vuursteen. Bij het veldonderzoek zijn vlakbij deze vondst, in de zuidoostelijke hoek, eveneens stukken bewerkt vuursteen aangetroffen. Uit de boringen op het terrein blijkt dat de kwaliteit van de bodem algemeen matig is als gevolg van ploegen, egalisatie en verstuiving. De bodemkwaliteit is het slechtst op de oorspronkelijk hoogste delen van het landschap die voor prehistorische bewoning het meest geschikt lijken. Op de lagere delen is alleen het onderste deel van de bodem nog aanwezig. Daar zullen alleen de diepere delen van eventueel aanwezige grondsporen nog bewaard gebleven zijn. Daarom luidt het advies om geen nader onderzoek te ondernemen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2zf-5snk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5m-pg8f
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5m-pg8f
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:178378
Provenance
Creator Bongers, J. (De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau)
Publisher De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau
Contributor De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.293 LON, 53.086 LAT); Valkenhof; Bakkeveen; Gemeente Opsterland; Friesland