Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven in het plangebied Hoek Kerkstraat / Commandeursweg Bennekom, deelgebied B, gemeente Ede Zuidnederlandse Archeologische Notities 210

De gemeente Ede is voornemens om binnen het plangebied Hoek Kerkstraat / Commandeursweg Bennekom, deelgebied B woningbouw te realiseren. Voorafgaande aan deze werkzaamheden heeft ACVU-HBS een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is geen archeologische vindplaats aangetroffen. Aan het bevoegd gezag wordt daarom geadviseerd deelgebied B vrij te geven voor wat betreft de archeologie. Nader archeologisch onderzoek wordt in deelgebied B niet nodig geacht.

Deelgebied A van het plangebied is reeds vrijgegeven voor verdere ontwikkeling. In deelgebied C is voorafgaand aan het verwijderen van de bestaande bebouwing, verharding en begroeiing het praktisch niet mogelijk adequaat archeologisch onderzoek uit te voeren. De inventarisatie en waardering van de daar gelegen archeologische resten zal in eventuele een vervolgfase aan bod moeten komen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xts-kjyh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-no-kw4f
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-no-kw4f
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zag-q2th
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-z8j-x8yj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76967
Provenance
Creator Tops, B.P.C.A. (VUhbs archeologie)
Publisher VUhbs archeologie
Contributor VUhbs archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.672 LON, 51.997 LAT); Hoek Kerkstraat / Commandeursweg deelgebied B; Bennekom; Gemeente Ede; Gelderland