Archeologische begeleiding werkzaamheden riooltrace Laag-Bolwerk te Bolsward (FR)

DOI

In de periode oktober 2010-maart 2011 heeft MUG Ingenieursbureau een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden ten behoeve van het riool aan het Laag Bolwerk te Bolsward uitgevoerd. In het plangebied is een sterk verstoord bodemprofiel aangetroffen, bestaande uit een verrommelde bovengrond, vermengd met recent puin en enkele sterk gefragmenteerde resten van ouder puin. Het verstoorde pakket ligt direct op de natuurlijke afzettingen, die bestaan uit kwelderafzettingen in de vorm van natuurlijke klei- en zandlagen. Binnen het verstoorde pakket zijn een aantal samenhangende muurresten aangetroffen. Er is daarom sprake van een vindplaats. De muurresten kunnen vrijwel zeker worden gerelateerd aan de gasfabriek die hier tussen 1862 en circa 1975 aanwezig was. Verder is slechts één dateerbare vondst aangetroffen, bestaande uit een fragment van een bakpan, daterend uit de 15e eeuw na Christus.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xvp-fhhq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52643
Provenance
Creator Krol, T.N.
Publisher MUG Ingenieursbureau b.v.
Contributor MUG Ingenieursbureau b.v.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact MUG Ingenieursbureau b.v.
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2012-12-17,2012-08-29,2012-12-17}