t Harde, Nagelhoudsweg 11a Gemeente Elburg (GD) Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende/karterende fase Transect-rapport 1093

DOI

In opdracht van DLV Advies heeft Transect in november 2016 een archeologisch bureauonderzoek en verkennend/karterend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Nagelhoudsweg 11a in ’t Harde, gemeente Elburg. De aanleiding van het onderzoek vormt de bouw van een rijhal. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Vanuit het bestemmingsplan Buitengebied Elburg 2012 bestaat een archeologische onderzoeksplicht voor het plangebied. Deze rapportage geeft invulling aan die onderzoeksplicht. Op basis van het bureauonderzoek worden op het plangebied dekzandruggen of dekzandwelvingen verwacht, waarop hoge enkeerdgronden zijn ontstaan. De locatie van de nieuwbouw lijkt op de flank van een dekzandwelving te liggen. Mogelijk zijn onder het eerddek (restanten van) podzolbodems aanwezig. Hierdoor heeft het plangebied een middelhoge archeologische verwachting op resten en/of sporen uit de periode Laat-Paleolithicum-Middeleeuwen. Het plangebied is in 1832 onbebouwd, waardoor voor de Nieuwe tijd een lage archeologische verwachting geldt. Binnen de nieuwbouwlocatie is de archeologische verwachting getoetst door middel van een verkennend booronderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen eerddek of podzolbodem aanwezig is binnen het plangebied. Ook zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen. Doordat de ondergrond in het gehele plangebied verstoord is tot in de natuurlijke ondergrond, het dekzand, is de middelhoge verwachting voor archeologische sporen en vondsten bij te stellen naar een lage verwachting.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zv4-tuc3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:126830
Provenance
Creator Verboom-Jansen, M;Rap, J
Publisher Transect
Contributor Transect
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Transect
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-11-15T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-13T11:59:59Z