Enquête Beroepsbevolking - EBB - jaargangen 2003 t/m 2012 v2

DOI

Doel:
Verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Doelpopulatie:
Personen van 15 jaar en ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking)

Statistische eenheid:
Personen en huishoudens.

Sinds 1987 voortzetting van de Arbeidskrachtentellingen.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Deze dataset bevat de nieuwe versies van de EBB 2003 t/m 2012. In deze nieuwe versies zijn dezelfde variabelen opgenomen als voor de jaren vanaf 2013. Daarnaast geldt dat in deze bestanden de nieuwe gewichten zijn opgenomen, zodat de bestanden weer aansluiten op de EBB tabellen op StatLine.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zyf-5eut
Related Identifier 10.17026/dans-xmh-qg63
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:80015
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format PDF;SAV
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage Begin 2017-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-04-09T11:59:59Z