Plangebied Zernike, uitgeefbare kavels

In verschillende deelgebieden zijn archeologische sporen aangetroffen. Dit betreft voornamelijk sloten, greppels en kuilen die dateren uit de periode Late IJzertijd-vroeg Romeinse tijd, de Vroege Middeleeuwen en de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Daarnaast zijn in enkele proefsleuven vondsten gedaan, met name aardewerkscherven uit de Late IJzertijd-vroeg-Romeinse tijd. Tevens is in twee deelgebieden een volledig gebioturbeerde laag waargenomen, die zich direct onder de bovenste vegetatielaag bevond, en dus uit de Vroege Middeleeuwen dateert.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z87-zwvz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rq-ee49
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rq-ee49
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:184441
Provenance
Creator Huis in 't Veld, J.Y. (RAAP BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/msword; image/jpeg; .mdb; .shp
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.529 LON, 53.246 LAT); Netherlands