Opgraving - variant archeologische begeleiding. Aanleg kabels aan de Oosterweg te Pieterburen, gemeente Het Hogeland. Antea Group Archeologie 2019/125

Antea Projectnummer 436792.

In april 2019 heeft Antea Group Archoelogie een archeologisch veldonderzoek (Opgraving, variant archeologische begeleiding) uitgevoerd op een locatie langs de Oosterweg te Pieterburen (afb. 1). Aanleiding is de aanleg van een laagspanningskabel.

Op basis van een quickscan is aanbevolen het grootste deel van het tracé vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling; met uitzondering van het tracédeel binnen een AMK-terrein. Hier is een archeologische begeleiding uitgevoerd van de open ontgravingen. Dit tracédeel ligt net ten zuiden van Molen de Vier Winden (Rijksmonument nr. 14560, gebouwd in 1846). De verwachting was om eventuele resten van (een) eerdere molen(s), behuizing of erf aan te treffen.

Conform PvE is tijdens de archeologische begeleiding in de leidingsleuf een profiel aangelegd en gedocumenteerd. Er zijn geen sporen aangetroffen die in direct verband gebracht kunnen worden met een oudere molen of het molenaarshuis. Wel zijn ten zuidoosten van de molen twee bakstenen fundamenten aangetroffen die ongeveer 1,5 m uit elkaar liggen. Het zou kunnen gaan om de fundamenten van een bijgebouwtje, dat vermoedelijk niet ouder is dan de 19e eeuw. In de zwartgrijze kleilaag (S1000) is op verschillende plekken in de sleuf een baksteenverharding aangetroffen. Dit is vermoedelijk een oud pad uit de 19e eeuw. Onder dit pad is een ophogingslaag gevonden (S1001). Het is mogelijk dat voorafgaand aan de bouw van de eerste molen een molenbergje is aangelegd, waarvan deze ophogingslaag het restant is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xhv-r4gu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pl-almi
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pl-almi
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161564
Provenance
Creator Sibma, T. (Antea Group); Tuinstra, S.J. (Antea Group)
Publisher Antea Group Heerenveen
Contributor Sibma, T.; Tuinstra, S.J.; T. Sibma (Antea Group); S.J. Tuinstra (Antea Group)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.460 LON, 53.400 LAT); Provincie Groningen; Gemeente Het Hogeland; Pieterburen; Oosterweg