Aanvullend Archeologisch onderzoek in het tracé van de Betuweroute, Buren, Huis Malburg (AAO 11) RAM 10

In opdracht van de Nederlandse Spoorwegen/Railinfrabeheer (NS/RIB) heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd in de gemeente Buren. Object van het onderzoek was een terrein ten noorden van de A15 in de plaats Kerk-Avezaath (toponiem: 'Huis Malburg'). Het onderzoeksgebied ligt in het tracé van de Betuweroute. In opdracht van NS/RIB werd op dit terrein een archeologisch booronderzoek uitgevoerd door de Stichting Regionaal Archeologisch Archiveringsproject (RAAP). Daarbij werden vondsten gedaan die duiden op bewoning uit de Vroege en Late Middeleeuwen (800-1300). Het doel van het AAO is inzicht te krijgen in de aard, de omvang en de kwaliteit van de archeologische sporen in de grond, zodat beslissingen genomen kunnen worden over opgraving of fysieke bescherming van de vindplaats. Tijdens het AAO werden twee proefsleuven aangelegd. Eén sleuf was west-oost georiënteerd, bestond uit twee delen en doorsneed het voormalige riviertje de Daver. De tweede sleuf was zuid-noord georiënteerd. Binnen het onderzoeksgebied werden nederzettingssporen aangetroffen die konden worden gedateerd in de Vroege Middeleeuwen (800-1000) en de Late Middeleeuwen (1000-1300). Het betrof hier een complex van greppels, kuilen en paalsporen ten westen van het voormalige riviertje de Daver. Ten oosten van de Daver werden geen vondsten of sporen aangetroffen.

Op basis van het beschreven onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 1. De onderzochte archeologische resten maken deel uit van een nederzetting in het komgebied ten westen van de voormalige rivier de Daver. De nederzetting kan in de periode van 800-1300 na Chr. worden gedateerd. 2. De gaafheid en de conservering van de vindplaats scoren op de waarderingsschaal 5 punten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-23k-rq4w
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-g5h-ie9
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-g5h-ie9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:45125
Provenance
Creator Jongste, P.F.B.
Publisher ROB, Amersfoort
Contributor Beek, H.S.M. van der; Haaster, H. van; Robeerst, J.M.M.; ROB, Amersfoort
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format QuarkXpress; application/postscript
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.385 LON, 51.894 LAT); Gelderland; Buren; Huis Malburg