Belevingsonderzoek Interbestuurlijke verhoudingen

Onderzoek door Decisio in opdracht van het het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de beleving van de interbestuurlijke verhoudingen in Nederland. Hiervoor worden ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen en rijksambtenaren bevraagd. Het onderzoek wordt sinds 2006 om de twee jaar gedaan. De hier geüploade gegevens betreffen de editie 2016, waarbij tevens is gekeken hoe de beleving van de verhoudingen zich ontwikkelt ten opzichte van voorgaande jaren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zar-h6rr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6yzw-8u
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6yzw-8u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64873
Provenance
Creator Broer, J.T.B. (Decisio)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Ministerie van Binnenlandse Zaken
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format CSV; PDF
Discipline Geography;Economics;Political Science
Spatial Coverage Nederland