Vught. Sint Michielsgestelseweg. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) BAAC rapport A-15.0233

In opdracht van de familie Oerlemans heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Sint Michielsgestelseweg te Vught in de gelijknamige gemeente. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van twee woningen in het plangebied, waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden.

Onder een plaggendek zijn op de oostelijke rand van een dekzandrug archeologische overblijfselen uit de ijzertijd-Romeinse tijd en vondstmateriaal uit de volle middeleeuwen aangetroffen. Deze laatst genoemde vondsten kunnen wijzen op bewoning in de volle middeleeuwen in of in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Sporen uit deze periode zijn tijdens dit onderzoek echter niet aangesneden. De overblijfselen uit de ijzertijd-Romeinse tijd bestaan uit paalsporen, kuilen, (wand)greppels en met name aardewerk. Vermoedelijk maakt een groot deel van de sporen onderdeel uit van een huisplattegrond.

Op basis van de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten is het advies van BAAC bv om de vindplaats te beschermen middels behoud in situ en indien dit niet mogelijk is door behoud ex situ door middel van een opgraving.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xza-kg4b
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-a1vl-8m
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-a1vl-8m
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65388
Provenance
Creator Winter, J. de (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Boer, E.A.M. de; BAAC bv; Familie Oerlemans
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel; text/csv
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.309 LON, 51.651 LAT); Noord-Brabant; Vught; Sint Michielsgestelseweg