Plangebied Windpark Hattemerbroek, gemeente Oldebroek Archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek RAAP-RAPPORT 4399

DOI

In opdracht van Van Werven Energie B.V. heeft RAAP op 17 en 18 februari 2020 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van de aanleg van een weg-, kabel- en sloottracé ten behoeve van Windpark Hattemerbroek in de gemeente Oldebroek.

De ondergrond van het plangebied bestaat uit een dekzandrug. Het opgravingsvlak is aangelegd in de top (het dekzand) van de ongestoorde ondergrond. In de top van de dekzandrug heeft zich een podzolbodem gevormd. Deze bestaat uit een donkergrijze A- of AE-horizont met een bijmenging van lichtgrijs uitgeloogd zand. Deze ligt op een humusrijke B-horizont, die geleidelijk overgaat naar een grijsgele, matig siltige C-horizont.

Tijdens het onderzoek is – naast sloten uit de nieuwe tijd – slechts één archeologisch spoor aangetroffen: paalkuil S1. Deze manifesteert zich in de top van het dekzand. Omdat er geen andere sporen of vondsten zijn aangetroffen, die in relatie staan tot dit spoor, is er niets te zeggen over de aard, datering of omvang van een eventuele grotere vindplaats. De vindplaats scoort voor de aspecten binnen de waarde ‘inhoudelijke kwaliteit’ laag. Er is geen sprake van een behoudenswaardige vindplaats.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23w-azsn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161622
Provenance
Creator Vosselman, J.
Publisher RAAP
Contributor RAAP
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact RAAP
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .GeoJson;.shp;.xlsx;image/jpeg;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-04-30,2020-03-17,2020-04-30}