Dinkelland, Klein Agelo Dusinkweg Reconstructie Dusinksweg, Klein Agelo, gemeente Dinkelland. Een archeologische opgraving

DOI

De aanleiding tot het opgraven van het plangebied vormde de reconstructie van het tweede (oostelijke) deel van de Dusinksweg. Ter hoogte van de aansluiting op de Denekampstraat zal de huidige weg omgelegd en een gescheiden fietspad gerealiseerd worden. Vooronderzoek heeft aangetoond dat de randzone van het historische erve Dusink zich binnen het plangebied bevindt. De kern bevindt zich echter net ten zuidwesten van de huidige opgraving. Dit blijkt uit het hoofdzakelijk aangetroffen corpus van zogenoemde off site sporen als greppels en sloten. Het aangetroffen materiaal dateert hoofdzakelijk in de Nieuwe tijd met enkele vroegere, laatmiddeleeuwse, sporen en vondsten (zie tabel 1 voor een verduidelijking van deze historische perioden). 14C analyse van het grondmonster uit één van de sporenclusters heeft een datering in de 14e eeuw opgeleverd. Samen met het aanwezige vondstmateriaal uit deze periode is aangetoond dat er een laatmiddeleeuwse voorganger moet zijn geweest van het boerenbedrijf Dusink. Een deel van de sporen uit de Late Middeleeuwen is vergraven door activiteiten in de Nieuwe tijd. Dit blijkt uit laatmiddeleeuws materiaal dat is aangetroffen in sporen die in de Nieuwe tijd dateren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2bv-ypp2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161517
Provenance
Creator Ruiter, A.A.T.
Publisher ADC
Contributor ADC ArcheoProjecten;Overijssel
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact ADC ArcheoProjecten;Overijssel
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format ms access 2003;docx;pdf;xls;mapinfo tab;xml;sql;ms word document 2003;jpeg
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-06-24T11:59:59Z