Plangebied Eemnesserweg 33 te Laren, gemeente Laren; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend en karterend booronderzoek)

In opdracht van Larense Lawn Tennis Club heeft RAAP in september 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verk ennend en karterend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Eemnesserweg 33 te Laren. De in de boringen aangetroffen bodemopbouw komt sterk overeen met wat er op basis van het bureauonderzoek werd verwacht. De ondergrond van het plangebied bestaat uit dekzand, waarin een laarpodzolbodem aanwezig is. De oorspronkelijke podzolbodem is slechts in geringe mate verstoord bij de ontginning van het plangebied in de 19e eeuw. Sindsdien hebben er geen diepe bodemingrepen plaatsgevonden. In de karterende boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats, uit welke archeologische periode dan ook. De archeologische verwachting van het plangebied kan, gezien de gehanteerde methode, dan ook worden bijgesteld naar laag voor alle archeologische perioden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen archeologische resten bedreigd worden. Daarom wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zdh-2mr9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zb-5ntw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241818
Provenance
Creator Leuvering, J.H.F. (RAAP)
Publisher RAAP Archeologisch adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch adviesbureau
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; .pdf; .xlsx
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (3.773 LON, 52.245 LAT); Netherlands