Plangebied Abbeweersterweg 4

zie vondstmelding 424718 In opdracht van Maatschap Verweij Tinallinge heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 11, 12 en 13 juni 2014 een archeologische begeleiding uitgevoerd te Tinallinge in de gemeente Winsum (zie figuur 1). Aanleiding van het onderzoek was de aanleg van een nieuwe stal met een mestkelder. De onderzoekslocatie ligt voor het grootste deel binnen een terrein van archeologische waarde (monumentnummer 5245). Het gaat om een wierde die waarschijnlijk uit de Late Middeleeuwen dateert. Aan de noordzijde van het onderzoeksgebied zijn onder de bouwvoor ophogingslagen waargenomen die bij de middeleeuwse wierde behoren. Onder de ophogingslagen en elders direct onder de bouwvoor lagen kwelderafzettingen, waarvan de top soms vertrapt was. In het vlak is een groot aantal grondsporen waargenomen, die geïnterpreteerd zijn als kuilen, paalkuilen, greppels en waterputten of -kuilen. Aan de noordzijde van het onderzoeksgebied, tegen de wierde aan, is de dichtheid van sporen het grootst. Hier zijn delen van twee gebouwplattegronden aanwezig. Richting het zuiden neemt de spoordichtheid af. Het aardewerk, dat merendeels uit kogelpotaardewerk bestaat, wordt gedateerd vanaf de 8e of 9e eeuw (Vroege Middeleeuwen, Karolingische tijd) tot in de 13e eeuw (Late Middeleeuwen B). Uit een van de sporen is een ijzeren hengsel afkomstig. Het onderzoek heeft aangetoond dat aan het terrein terecht een archeologische waarde is toegekend. Omdat de diepe sporen slechts onderzocht zijn tot op het ontgravingsniveau voor de mestkelder, behoudt het onderzoeksgebied een archeologische waarde. Het is te verwachten dat ook buiten het onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zmt-hqd6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m5hs-a6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69854
Provenance
Creator Hoof, B.I. van
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.541 LON, 53.347 LAT); Gemeente Winsum; Tinallinge; Abbeweertserweg; Groningen