15065782 APE.DEI.AGB Eindrapportage archeologische begeleiding Hoofdstraat 79 te Apeldoorn

Resultaten archeologische begeleiding De archeologische begeleiding bevestigd de conclusie uit het vooronderzoek dat in het plangebied een sterk verstoorde dan wel een intensief bewerkte bodemopbouw aanwezig is. Van het van nature gevormde bodemprofiel, gevormd in de oorspronkelijke top van de sneeuwsmeltwaterafzettingen (hellingsafspoelingen) zijn geen restanten meer aanwezig. In plaats daarvan is sprake van een vrij dik humeus pakket aanwezig met hierin voornamelijk restanten puin, baksteen en glas dat een datering heeft uit de tweede helft van de 19e en 20e eeuw. Deels zijn de recente verstoringen veroorzaakt door de aanleg van kabels en leidingen (riolering) die ook tijdens de begeleiding zijn aangetroffen.

Wel is in het noordwestelijke deel van het plangebied de loop van de blusbeek De Leigraaf aangetroffen. Er is duidelijk sprake van een oudere en een jongere vulling. In de onderste vulling is aardewerk aangetroffen met onder andere een randfragment van een grijsbakkende kom uit de 14e of 15e eeuw en een deel van een majolica bord uit de 17e eeuw. Dit geeft aan dat er wellicht aan het einde van de Late-Middeleeuwen sprake was van een vergraven/gekanaliseerde beek. Dit komt ook overeen met de periode dat direct langs een deel van de loop van De Leigraaf dat door het plangebied loopt, een zandpad heeft gelegen. Dit zandpad werd in de periode tussen 1559 en 1790 aangeduid als De Vuijlle Steeg en Waterstraat bij de Brink. In de jongere vulling hierboven is baksteen, industrieel witgoed en steengoed aangetroffen te dateren in de eerste helft van de 19e eeuw. De baksteen lijkt vanwege de grote van oudere datum te zijn en is mogelijk afkomstig van de gesloopte Maria kerk. Het vondstmateriaal in de bovenste vulling van de Leigraaf hangt waarschijnlijk samen met het dempen van de Leigraaf rond 1842/43. Hierna is een nieuw deel uitgegraven, deels door de oude loop, en is een vlakke betonnen bodem met mogelijke overkluizing aangelegd.

De beek van De Leigraaf heeft een loop schuin door het plangebied. Deze vrijwel noord-zuid gerichte oriëntatie komt goed overeen met de oriëntatie zoals weergegeven op beschikbaar historisch kaartmateriaal. Daarnaast komt de oriëntatie ook goed overeen met de locatie direct ten zuiden van het plangebied waar door de AWA tijdens de bouw van de Oranjerie in 1992 ook een waarneming is gedaan van een deel van de loop van de sloot/watergang van de Leigraaf met in het dempingsmateriaal vergelijkbare vondsten als gedaan tijdens onderhavig onderzoek.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xkm-7yp9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-591y-c3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64981
Provenance
Creator Broeke, E.M. ten
Publisher Econsultancy
Contributor Louwe, E.; Econsultancy
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.963 LON, 52.214 LAT); Hoofdstraat 79; Apeldoorn; Gemeente Apeldoorn; Gelderland