Project Nieuwbouw Parkeergarage Oostwal - Oostwal, Goes Gemeente Goes

In opdracht van de gemeente Goes heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf bv in oktober 2009 een archeologisch bureauonderzoek met controleboringen uitgevoerd aan de Oostwal in Goes, gemeente Goes. De aanleiding voor dit onderzoek is een haalbaarheidsstudie voor de realisatie van een ondergrondse parkeergarage met een beoogde diepte van 12,0 m beneden maaiveld. Het onderzoek heeft uitgewezen dat naar verwachting het hele plangebied in de 15e eeuwse gracht van de historische stad Goes gelegen is. De stadsgracht van Goes is in de loop van de 20e eeuw gedempt ten behoeve van binnenstedelijke ontwikkelingen. Op basis van de controleboringen is vastgesteld dat onder moderne dempingslagen nog oudere intacte grachtvullingen aanwezig zijn, waarin onder andere nederzettingsafval, resten van brugconstructies en kademuren (langs de grachten) van het vroegere Goes te verwachten zijn. Oudere opvullingslagen worden in ieder geval aangetroffen vanaf een diepte van circa 3,0 m beneden maaiveld, maar ook in de moderne dempingen kunnen zaken van archeologische waarde aanwezig zijn (denk met name aan brugconstructies en kademuren). Het te verwachten materiaal zal in ieder geval dateren uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, vanaf de 15e eeuw.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xsz-yjzc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uce-8nt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:38158
Provenance
Creator Becker en Van de Graaf; Nales, T.
Publisher Becker & Van de Graaf
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (3.892 LON, 51.506 LAT); 48F; Oostwal; Goes; Zeeland