Castricum - Zanderij Zuid, verkennend archeologisch proefsleuvenonderzoek en inventariserend booronderzoek Zuidnederlandse Archeologische Notities 286

In opdracht van de gemeente Castricum heeft ACVU-HBS een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Puikman 3. Het onderzoek bestond uit twee delen, in het zuidelijke deel van het plangebied is door middel van proefsleuven onderzocht en het noordelijke deel door middel van boringen. Bij het proefsleuvenonderzoek zijn enkele sporen uit de Romeinse IJzertijd aangetroffen en een verkavelingssysteem uit 19de eeuw. Het aantal vondsten is bescheiden. In een kuil uit de Romeinse IJzertijd is een spinklos aangetroffen die is vervaardigd van een gewrichtskop van een femur van een rund. In de verkavelingsgreppels zijn skeletresten van twee paarden gevonden, waarvan bij een de effecten van een gewrichtsaandoening waargenomen is. Uit de bouwvoor is een Romeinse munt afkomstig met raadselachtige inkepingen. Bij het booronderzoek kwam naar voren dat het terrein deels verstoord is, in de overige delen kent het terrein echter een onverstoorde bodemopbouw.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqz-zkqk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9d-wcn5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:78670
Provenance
Creator Brink, V.B. van den; Langeveld, M.C.M.
Publisher VUhbs archeologie
Contributor Beeren, Z.; Sterk, G.; Vos, P.C.; Wijnen, J.J.A.; VUhbs archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.658 LON, 52.545 LAT); Zanderij Zuid; Castricum; Gemeente Castricum; Noord-Holland