C. Paré en H. Boon 2018: Archeologisch onderzoek Kadering 125 te Oldeboorn. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen. Sweco Archeologische Rapporten 2171.

In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch bureauonderzoek en inventarisend veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd naar drie deellocaties in een driehoeksgebied te Nes, Pean en Oldeboorn, gemeente Heereveen. De aanleiding voor dit onderzoek zijn geplande aanpassingen aan diverse kadetracés. Op drie van de locaties zijn werkzaamheden gepland die mogelijk een ingrijpende invloed op de bodem zullen hebben. Op deellocatie 02 wordt de kade verlaagd en het binnentalud van 1:3 naar 1:7 aangepast. Op deellocatie 05 wordt een natuurvriendelijke oever gegraven van 5 meter breed. Voor deellocatie 07 geldt dat de precieze ingreep nog niet bekend is. Volgens de beleids- en verwachtingskaart die door de provincie Friesland is opgesteld (FAMKE) is archeologisch onderzoek op deze locaties noodzakelijk bij de geplande ingrepen. De overige locaties betreffen werkzaamheden op het maaiveld en het één op één vervangen van bestaande damwanden.

Voor deellocatie 02 en 07 worden er pleistocene lagen verwacht op een diepte vanaf circa 2,5 m -MV. Hier zouden resten van steentijdkampementen aangetroffen kunnen worden, in de vorm van bijvoorbeeld bewerkt vuursteen of houtskoolfragmenten. De geplande graafwerkzaamheden in ongeroerde grond zullen echter niet zo diep gaan. De verwachting voor de periode IJzertijd-Middeleeuwen is hoog, met de aanbeveling vanuit de FAMKE om 6 karterende boringen te doen. Hiermee zouden mogelijke archeologische sporen in de ondergrond in kaart kunnen worden gebracht. Voor deellocatie 05 is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk voor de periode Steentijd-Bronstijd. De verwachting voor de periode IJzertijd-Middeleeuwen is hoog, met een aanbeveling om bij ingrepen van meer dan 500 m2 een karterend booronderzoek conform de FAMKE uit te voeren.

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bodem in deellocaties 02 en 07 bestaat uit een ophoogpakket, behorende tot de bestaande dijkjes, op de natuurlijke ondergrond. De natuurlijke ondergrond in deellocatie 02 bestaat uit een dun kleilaagje op veen; in deellocatie 07 komt direct veen voor onder het ophoogpakket. In deellocatie 02 is de top van het veen vermoedelijk verspoeld. Hier is geen duidelijk veraard maaiveldniveau aangetroffen; in deellocatie 07 is de top van het veen hoogstwaarschijnlijk niet meer aanwezig. Ter plekke van deellocatie 05 bestaat de bodem uit een pakket lichte klei, afkomstig van de Boorne. In geen enkele boring is dekzand aangetroffen.

Er zijn tijdens het booronderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. De kans op het aantreffen en verstoren van archeologische resten bij het uitvoeren van de geplande werkzaamheden is klein. Derhalve wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd voor de drie deellocaties 02, 05 en 07 en deze vrij te geven voor de geplande ingrepen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zf3-bc8n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hw-14z8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241802
Provenance
Creator Hogervorst, M. (Sweco Nederland B.V.)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Hogervorst, M.; M. Hogervorst (Sweco Nederland B.V.)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.851 LON, 53.067 LAT); Friesland; Heereveen; Nes; Pean; Oldeboorn; Kadering 125