Rondweg Wesepe

Het proefsleuvenonderzoek in het toekomstige tracé van de rondweg om Wesepe heeft een viertal archeologische vindplaatsen opgeleverd. Vindplaats 1 betreft de randzone van een mogelijke nederzetting die op korte afstand ten zuiden van het onderzoeksgebied heeft gelegen. Deze vindplaats dateert uit de IJzertijd (800-12 v. Chr.) en de vroeg-Romeinse tijd (12 v. Chr. – 70 n. Chr.). De informatiewaarde van deze vindplaats is hoog. Daarnaast zijn de sporen van een redelijke tot goede kwaliteit. Vindplaats 2 bestaat uit een perceelsgreppel en enkele paalsporen, vermoedelijk dateren zij uit de nieuwe tijd (1500 – 1850 n. Chr.) De informatiewaarde is gering en de conserveringstoestand van de sporen is voor het grootste deel slecht. Vindplaats 3 bestaat uit een klein aantal paalkuilen met waarschijnlijk een prehistorische datering. Hoewel de paalkuil die in de proefsleuf werd aangetroffen goed geconserveerd is, worden in de directe omgeving geen noemenswaardige archeologische sporen meer verwacht. Vindplaats 4 betreft waarschijnlijk een ontginningserf uit de late middeleeuwen (1050 – 1500 n. Chr.) tot de nieuwe tijd (1500 – 1850 n. Chr.). Deze vindplaats heeft een hoge informatiewaarde. Daarnaast is de conserveringstoestand van de vindplaats redelijk tot goed te noemen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zj3-qg5d
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0a-rgjc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:180668
Provenance
Creator Mittendorff, E.
Publisher Gemeente Deventer
Contributor Gemeente Deventer
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.206 LON, 52.318 LAT); Telgen Es; Averlo; Gemeente Deventer; Overijssel