Een archeologisch onderzoek langs de Mgr. Bekkerslaan in Rijswijk

Tijdens het archeologisch onderzoek ter plaatse van de groenstrook langs de Mgr. Bekkerslaan in Rijswijk zijn sporen en vondsten aangetroffen uit de Romeinse tijd, de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Binnen de omvang van de opgraving zijn geen sporen gevonden van het Kanaal van Corbulo en daaraan gerelateerde complexen. Een deel van de strook kon niet onderzocht worden. Eén mogelijkheid is dat het Kanaal van Corbulo ten noorden van het onderzochte gedeelte liep, dicht langs of zelfs onder de Churchilllaan. Een tweede mogelijkheid is dat het tracé van het Kanaal van Corbulo afweek van dat van de hoofdweg en mogelijk verliep door de Churchillgeul en de Gantelbedding. De belangrijke sporen behoren tot twee verkavelingen met duidelijk verschillende richtingen. De Romeinse greppels staan met hun gelijke richting in duidelijk verband met de Romeinse verkaveling die op Eikelenburg gevonden is. De breedten van en de afstanden tussen de greppels zijn ook hier variabel. Een verband met de verkavelingen in de Harnaschpolder of RijswijkBuiten is waarschijnlijk. Samen vormden de greppels een omvangrijk verkavelingsysteem. Deze verkaveling werd mogelijk aangelegd in de vroege 2e eeuw en bleef voor zover bekend in gebruik tot in de late 3e eeuw. Andere greppels behoren tot de laatmiddeleeuwse verkaveling. Deze verkaveling gaat terug tot zeker de 12e eeuw na Chr of zelfs nog eerder; de bestaande verkaveling in o.a. het plangebied Eikelenburg dateert in oorsprong uit deze ontginningsperiode. Het geringe aantal Romeinse vondsten wijst er duidelijk op, dat er geen inheems- Romeinse nederzetting in het plangebied ligt. Het geringe aantal laat- en postmiddeleeuwse vondsten is een aanwijzing dat evenmin een laatmiddeleeuwse woonplaats is doorsneden. Het plangebied werd in beide perioden blijkens de verkavelingen wel gebruikt voor agrarische doeleinden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x75-7tg7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ox-cb9l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:180896
Provenance
Creator Koot, J.M.; Holthausen, O.
Publisher Gemeente Rijswijk
Contributor Gemeente Rijswijk
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.307 LON, 52.027 LAT); Mgr. Bekkerslaan; Rijswijk; Gemeente Rijswijk; Zuid-Holland